Przetargi.pl
Dostawa: 1) wyrobów piekarskich 2) wyrobów ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej im. L.A.Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ogłasza przetarg

 • Adres: 31-148 Kraków, ul. Helclów 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6330828 , fax. 012 6343151
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów
  ul. Helclów 2 2
  31-148 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6330828, fax. 012 6343151
  REGON: 00029317200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.helcle.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa: 1) wyrobów piekarskich 2) wyrobów ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej im. L.A.Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa: 1) wyrobów piekarskich 2) wyrobów ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej im. L.A.Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. Szczegółowy przedmiot zamówienia został wyspecyfikowany w SIWZ z dnia 09.10.2013r. w Wykazie Asortymentu Nr 1 - Wyroby piekarskie ( np: chleb myślenicki - 14 000 kg, bułki wyborowe - 63 000 szt, weki pszenne - 13 000 kg, chleb żytnio-razowy - 4 300 kg) oraz w Wykazie Asortymentu Nr 2 - Wyroby Ciastkarskie (np: drożdzówki - 7 700 szt, ptasie mleczko - 100 kg, babka biszkoptowa - 100 kg, pączki lukrowane - 400 szt).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.helcle.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach