Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami domowymi w miejscowości Węglówka - etap VIII.

Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-412 Wiśniowa, Wiśniowa 441
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2714552 w. 38 , fax. 12 271 45 50
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy
  Wiśniowa 441 441
  32-412 Wiśniowa, woj. małopolskie
  tel. 12 2714552 w. 38, fax. 12 271 45 50
  REGON: 35155628600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug-wisniowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami domowymi w miejscowości Węglówka - etap VIII.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami domowymi w miejscowości Węglówka - etap VIII. 3.2 Zakres rzeczowy: 1. Kanały boczne z rur kielichowych PVC-U litych klasy N o średnicy 160 mm i długości 355 m i średniej głębokości 1.70 m prowadzonych w terenach zielonych. 2. Kanały boczne z rur kielichowych PVC-U litych klasy S o średnicy 160 mm i długości 15 m i średniej głębokości 1,8 m z uwzględnieniem ich budowy w drogach osiedlowych, które należy przywrócić do stanu pierwotnego. 3. Kanały boczne z rur kielichowych PVC-U litych klasy S o średnicy 160 mm i długości 61 m i średniej głębokości 1,8 m z uwzględnieniem ich budowy w drogach osiedlowych wyłożonych kostką brukową. Rozebranie i odtworzenie kostki pozycja nr 4 - poniżej. 4. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogi z kostki brukowej nad wykonywanymi odcinkami kanalizacji (61x1,5=90m2) - przywrócenie drogi do stanu pierwotnego). 5. Kanały boczne z rur kielichowych PVC-U litych klasy S o średnicy 200mm i długości 80 m i średniej głębokości 1,96 m z uwzględnieniem ich budowy pod drogami osiedlowymi, które należy przywrócić do stanu pierwotnego. 6. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm ilość 15 sztuk - średnia głębokość 1,70 m (w drogach włazy typu ciężkiego). 7. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm ilość 5 sztuk - średnia głębokość 2,00 m (w drogach włazy typu ciężkiego). Planowana budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami domowymi w miejscowości Węglówka objęta niniejszym postępowaniem przetargowym obejmuję odcinek od studzienki: - J2 do studzienki J2f - J2a do studzienki J2.2 - A71 do studzienki A71a - A75 do studzienki A75a - C20 do studzienki C20.3 - H29a do studzienki H29c zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną (załącznik nr 9 do SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Dokumentacji Technicznej, STWIORB, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 24.10.2013 roku do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku Spółdzielczym Dobczyce, Nr konta: 56 8602 0000 0000 0000 2453 0008 b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug-wisniowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach