Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie"

GMINA TRĄBKI WIELKIE ogłasza przetarg

 • Adres: 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA TRĄBKI WIELKIE
  ul. Gdańska 12
  83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie
  REGON: 191675066
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://trabkiw.ug.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad zadaniem pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie Gmina Trąbki Wielkie” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, która jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Posli Ład: Program Inwestycji strategicznych. W zakresie zarządzania i nadzoru, w ramach niniejszego zamówienia należy zapewnić zgodność powstałego projektu z wymaganiami PFU (w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i jakości materiałów), nadzór nad robotami budowlanymi i terminowym odbiorem robót oraz dopuszczeniem do użytkowania obiektu i wykonanie rozliczeń budowy.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego (na podstawie PFU) oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.Reprezentowanie Zamawiającego na terenie inwestycji poprzez sprawowanie kontroli zgodności prowadzenia robót z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie do przygotowania raportów na różnych etapach trwania i wdrażania umowy na roboty budowlane (w tym dokumentacji zdjęciowej) oraz wykonania kontroli finansowej umowy.Przedmiot umowy został dokładnie określony w ” Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który jako załącznik nr A do SWZ.Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie Gmina Trąbki Wielkie” w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Szczegółowy zakres inwestycji opisany jest w PFU i znajduje się na stronie platformie zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/704368Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez oferenta uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i aktualny wpis na listę członków właściwej izbyinżynierów budownictwa. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się pełnić stały i ciągły nadzór inwestorski zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami, jak i w zakresie określonym umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej :- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na nadzorze inwestorskim na budowie lub rozbudowie budynków użyteczności publicznej w tym co najmniej jedno o wartości równej lub większej niż 5.000.000,00 zł brutto;oraz dysponuje 1 osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru , posiadającą: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach