Przetargi.pl
Świadczenie usługi cateringowej (całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych) wraz z dostawą posiłków do Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku

Szpital Pucki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, 1 Maja 13A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Pucki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  1 Maja 13A
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  REGON: 000308229
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpucki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi cateringowej (całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych) wraz z dostawą posiłków do Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej (całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych) wraz z dostawą posiłków do Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu:1) W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca wykaże, że posiada aktualną decyzję (właściwego miejscowo pod względem lokalizacji zakładu przygotowującego posiłki) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że obiekt spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i obrotu środkami spożywczymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego musi zawierać zezwolenie na prowadzenie żywienia zbiorowego i realizację usługi w systemie cateringowym.2) W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykaże, że:a) wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów zrealizowane/realizowane w placówkach służby zdrowia, nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, o wartości nie niższej niż 350.000,00 zł brutto każda.W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.b) dysponuje w celu realizacji zmówienia co najmniej jedną osobą z dyplomem (lub innym dokumentem) dietetyka.c) dysponuje w celu realizacji zmówienia minimum jednym środkiem transportu posiadającym aktualną decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zatwierdzającą środek transportu służący do wykonywania zamówienia, jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach