Przetargi.pl
"Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne"

Gmina Barczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 514 84 39, , fax. 89 514 85 62
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barczewo
  Plac Ratuszowy 1
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 514 84 39, , fax. 89 514 85 62
  REGON: 51074357400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://barczewo.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego”. Zadania podzielono na trzy inwestycje, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy, projektami budowlanymi do decyzji pozwolenia na budowę: - „Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne – Zadanie nr I – Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie” – pozwolenie na budowę nr Bw/12/2018 z dnia 12.02.2018 - „Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne – Zadanie nr II – Budowa skateparku i street workoutu przy nowo powstałej bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie, wraz z podstawą infrastrukturą towarzyszącą - pozwolenie na budowę nr Bw/7/2017 z dnia 06.03.2017 -„Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne – Zadanie nr III – Przebudowa i modernizacja ciągów pieszych i pieszo-jezdnych na obszarze rewitalizowanym, łączących obiekty kubaturowe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- pozwolenie na budowę nr Bw/5/2018 z dnia 24.01.2018; Bw/11/2018 z dnia 19.01.2018; zgłoszenie robót budowlanych z dnia 28.08.2019 r.; Obowiązki Wykonawcy: 1) w obszarze spraw ogólnych, wstępnych i organizacyjnych: a) wykonywanie swoich usług zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem należytej staranności wymaganej jak od profesjonalisty, kierując się interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, zamówień publicznych, ekonomicznej, prawniczej które dotyczą przedmiotu umowy; b) pełnienie usług nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy; c) wykonywanie swoich obowiązków i uprawnień rozpatrując sytuacje zaistniałe w trakcie realizacji robót, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania realizowanej inwestycji; d) wykonywanie swoich obowiązków oraz uprawnień za pomocą personelu posiadającego odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zagadnieniach związanych z realizacją inwestycji, jak również, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadającego stosowane uprawnienia, zezwolenia itd., których posiadanie zostanie potwierdzone właściwymi dokumentami; e) przestrzeganie i stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa oraz zabezpieczenie przestrzegania i stosowania się do przepisów przez personel Wykonawcy; Wykonawca przejmie na siebie i jednocześnie zwolni Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń i postępowań wynikających z jakichkolwiek naruszeń takich przepisów przez Wykonawcę lub jego personel; f) wsparcie Zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych, prawnych oraz finansowych związanych z realizacją inwestycji; g) ochrona interesów Zamawiającego, zawsze tam gdzie będzie to stosowne oraz nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową; h) działanie zawsze w sposób lojalny i bezstronny, jako sumienny doradca Zamawiającego, z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie; i) doradztwo we wszystkich sprawach związanych z przygotowaniem oraz wykonywaniem inwestycji oraz wyrażanie opinii w razie konieczności; j) powstrzymywanie się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie ze zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej umowy; k) z zastrzeżeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności na rzecz bądź w imieniu wykonawców robót budowlanych na inwestycji; l) Wykonawca nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych pod rygorem nieważności ustaleń stron. Jeśli jakakolwiek czynność Wykonawcy, która ma być wykonana w ramach Umowy może w jego ocenie doprowadzić do powstania zobowiązania finansowego po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie pisemne Zamawiającego przed wykonanie takiej/takich czynności; m) wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uzasadnionej pisemnej zgody Zamawiającego; n) Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodowa przez cały okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać poza celem określonym w umowie ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy; o) wydanie lub udostępnienie, na każde żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy; 2) w obszarze nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych: a) pełnienie wszelkich czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów związanych z realizacją i finansowaniem inwestycji, w sposób zapewniający bardzo dobrą jakość wykonawstwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.); b) ustanowienie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego; c) udział w przekazaniu terenu budowy; d) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budowy zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami; e) ustalenia harmonogramu rzeczowo-finansowego pracy Inspektorów nadzoru inwestorskiego; f) obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:  przybycie na plac budowy w czasie 3 godzin od zgłoszenia w formie telefonicznej/pisemnej/elektronicznej takiego obowiązku przybycia przez Zamawiającego;  dokumentowanie prac w postaci dokumentów roboczych, dokumentów zawierających istotne kwestie oraz notatek służbowych;  prowadzenie pełnej dokumentacji wszystkich rad budowy, organizowanych nie rzadziej niż raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb oraz spotkań i narad, w których uczestniczy lub które prowadzi Wykonawca w tym w szczególności sporządzanie protokołów z narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych w terminie 7 dni roboczych od dnia narady;  sporządzanie raportów miesięcznych z postępu robót uwzględniających zaawansowanie finansowe na dany miesiąc. Raporty za miesiąc poprzedni powinny zostać złożone do każdego 10 dnia każdego m-ca. Dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez Wykonawcę powinny być przez niego przedstawiane Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych;  przygotowanie i przedłożenie zamawiającemu do uzgodnienia „Organizację i metodologię nadzoru inwestorskiego”, opisującą przede wszystkim zasady obiegu dokumentów oraz inne niezbędne wytyczne, według których mają postępować uczestnicy procesu realizacji inwestycji. W tym także, zaproponowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wzorów wszystkich wymaganych raportów z postępu i stanu realizacji prac, raportów inspekcyjnych, protokołów odbiorów częściowych i końcowego, protokołów prób eksploatacyjnych oraz innych dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji inwestycji;  przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji Zasad Kontroli Jakości przez Wykonawcę, jakie stosować będzie Wykonawca i jego personel wobec wykonawcy robót budowlanych;  wykonywanie również innych obowiązków, których wykonanie należy zakwalifikować jako obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego; 3) w obszarze nadzoru nad realizacją inwestycji: a) Wykonawca i jego personel są przedstawicielami Zamawiającego na budowie, upoważnionymi do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym; b) nadzór nad robotami sprawowany będzie na podstawie oświadczeń Inspektorów nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków, w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową oraz przepisami Prawa budowlanego i sztuką budowlaną; c) funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna się z chwilą złożenia przez niego oświadczenia o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową; d) obowiązki Wykonawcy wygasają dopiero po ostatniej kontroli projektu i udzieleniu wyjaśnień kontrolującym, o ile wystąpi taka potrzeba; e) w razie odbioru przedmiotu umowy z wadami nadającymi się do usunięcia, obowiązki Inspektorów nadzoru inwestorskiego wygasają po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad; f) Wykonawca będzie miał obowiązek uczestniczyć, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, w czynnościach związanych z ujawnieniem oraz kontrolą usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych, wad stwierdzonych w okresie trwania gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały; g) obowiązkiem Wykonawcy i jego personelu jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy o objęciu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, jak również wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji budowy; h) Wykonawca zobowiązany będzie do akceptowania umów wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz do informowania Zamawiającego o obecności niezgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców na budowie w ciągu 2 dni od powzięcia informacji o obecności niezgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców; i) Wykonawca zobowiązany będzie monitorować postępy w realizacji oraz stan realizacji zadania i ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową, zezwoleniami na realizację inwestycji, zatwierdzonymi przez Zamawiającego, harmonogramami rzeczowo-finansowymi, ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W tym także identyfikować na bieżąco potencjalne ryzyka, zagrożenia i obszary problemowe oraz podejmować odpowiednie środki zaradcze, a także informować zamawiającego w przypadku zaistnienia przeszkód i zakłóceń w realizacji inwestycji, które mogą spowodować opóźnienie lub mieć inne niekorzystne konsekwencje na realizację inwestycji; 4) w obszarze realizacji budowy: a) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej; b) kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; c) kontrolowania zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu; d) organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym postępu robót (rady budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację budowy (wykonawca robót budowlanych, Kierownik budowy, Zamawiający, autorzy dokumentacji projektowej oraz inni oficjalni obserwatorzy) raz na miesiąc; e) kontroli jakości robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów w celu stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową, zgodności robót z warunkami zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkownika oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej; f) kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową; g) kontroli ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem końcowym zakończonego przedmiotu umowy; h) kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; i) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; j) Wykonawca powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego; k) dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy, potwierdzając swoją obecność i dokonane czynności stosownym zapisem podczas każdorazowego pobytu na budowie; l) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo dokonywania zapisów w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru; m) sprawdzenia posiadanych przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych materiałów i innych wyrobów w zakresie zgodności z dokumentacją projektową; n) czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów niezgodnych z dokumentacją projektową, specyfikacją, nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie; o) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Wykonawca zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy wyznaczając termin ich wykonania, zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych; p) sprawdzania robót ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy; q) żądania dokonania przez wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki); r) stwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania obiektów z projektem technicznym. Wykonanie tych czynności Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru stwierdzają zapisem w dzienniku budowy; s) weryfikowania i sprawdzania wszelkich dokumentów stanowiących podstawę do wystawiania przez wykonawcę robót budowlanych faktury końcowej w zakresie określonym w umowie zawartej przez Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych. Podstawą wystawiania faktury końcowej będzie Protokół odbioru robót podpisany i sprawdzony przez Wykonawcę i jego personel oraz przedstawicieli Zamawiającego, jak również kompletności wszystkich niezbędnych dokumentów; t) załączone do odbiorów dokumenty winny być sprawdzone i podpisane przez: Wykonawcę i Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy; u) rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót w porozumieniu z Kierownikiem budowy, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców; v) uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych próbach oraz odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, a także w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji; w) wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych wszystkich dokumentów niezbędnych do zakończenia robót i ich sprawdzenia; x) kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść zamawiającego; 5) w obszarze odbioru robót: a) po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób oraz sprawdzeń Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy zapis Kierownika budowy o gotowości do odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy; b) przygotowania we współdziałaniu z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiałów, które są niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych w okresie przygotowania inwestycji do odbioru; c) sprawdzenia kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru; d) uczestniczenia w czynnościach odbioru; e) przejęcia od Kierownika budowy dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy, jak również kompletnej dokumentacji prób i sprawdzeń, oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych); 6) Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne i będą służyły prawidłowej realizacji umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego; 7) w okresie trwania gwarancji i rękojmi wykonanych robót budowlanych i dostarczonych materiałów Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, przeprowadzał będzie co najmniej raz na rok – a w przypadku stwierdzenia usterek każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego – przeglądy gwarancyjne oraz sporządzał pisemne raporty dla Zamawiającego. 8) W przypadku zaistnienia okoliczności przeprowadzenia inwentaryzacji robót przedmiotowej inwestycji, Wykonawca bierze udział w komisji inwentaryzacji robót w celu określenia zakresu robót wykonanych (do wykonania).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1 Wykonawca zobligowany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 8.2 Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy nr 61934310280000060620000040 z dopiskiem – wadium na przetarg: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16; kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 8.4 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 9.3. siwz, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert. 8.5 Oryginały gwarancji lub poręczeń powinny być załączone luźno do oferty. 8.6 Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 8.7 Z treści gwarancji/poręczeń winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.8 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.9 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach