Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.

Gmina Kłobuck ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 100 150 , fax. 343 172 661
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłobuck
  ul. 11 Listopada 6
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 343 100 150, fax. 343 172 661
  REGON: 15139827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaklobuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz towarzyszących realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż. . 3.1 W szczególności należy wykonać robót budowlane mające na celu: • wydzielenie pożarowo klatki schodowej przegrodami o właściwych parametrach, • zabezpieczenie otworów okiennych klatki schodowej, • zapewnienie usuwania dymu z przestrzeni wydzielonej komunikacji pionowej przez klapy dymowe oraz napowietrzanie, • wydzielenie dodatkowych pomieszczeń w obrębie budynku, • korektę stolarki drzwiowej w zakresie spełniania warunków ewakuacji, • zainstalowanie systemu sygnalizacji pożarowej, • zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego, • zabezpieczenie pożarowe wentylatorowni, • wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, • zamknięcie poddasza nieużytkowego drzwiami p.poż. • oddzielenie pożarowe pomieszczeń użytkowych poddasza od poddasza nieużytkowego, • zabezpieczenie pożarowe istniejących stropów drewnianych. UWAGA: Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Dokumenty te oraz wymagania dotyczące terminu i sposobu prowadzenia robót, zostały opublikowane na stronie zamawiającego: http://www.bip.gminaklobuck.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach/270.html (zał. Nr 8 do SIWZ) 3.2 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3.3 Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach