Przetargi.pl
DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 277 61 00 , fax. 32 271 73 11
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
  ul. Zamkowa 4
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 277 61 00, fax. 32 271 73 11
  REGON: 24112785700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szpitalzabrze.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy narzędzi i osprzętu do zabiegów wykonywanych metodą endoskopową w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1a Szczegółowy formularz ofertowo cenowy.Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionych przez Wykonawcę – stanowiących załącznik nr 1a do umowy. Przedmiot zamówienia podzielono na 14 (czternaście) pakietów tj.:a) Pakiet od 1 do 7- sukcesywne dostawy wraz z depozytem;b) Pakiet od 8 do 14 - sukcesywne dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:• Część IV SIWZ,• Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 • Szczegółowy formularz ofertowo cenowy stanowiący Załącznik nr 1a.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33168000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach