Przetargi.pl
Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 – realizacja robót budowlanych (Rynek 3) Zadanie nr 2 – realizacja robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenów zielonych (Górny Bór)

Gmina Skoczów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-430 Skoczów, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 853 38 54 , fax. 33 853 91 52
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoczów
  Rynek 1
  43-430 Skoczów, woj. śląskie
  tel. 33 853 38 54, fax. 33 853 91 52
  REGON: 72182522000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 – realizacja robót budowlanych (Rynek 3) Zadanie nr 2 – realizacja robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenów zielonych (Górny Bór)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dla zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót związanych z przebudową z nadbudową i dociepleniem budynku mieszkalnego na Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wyburzenie budynków gospodarczych zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Projektową ARCHIDOM mgr inż. Bernard Łopacz, zatwierdzona decyzją nr 1370 sygn. WB.6740.956.2018.GR z dnia 13.09.2018r. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Rozbiórka stropu drewnianego nad pomieszczeniem 0.18 i wykonanie nowego 2) Wykonanie dodatkowych wzmocnień nadproży okien atrium 3) Rozbiórka drewnianych stropów nad I piętrem i wykonanie nowych stropów, 4) Wykonanie nadproży nad projektowanymi otworami na kondygnacji parteru i I piętra, 5) Rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu z tymczasowym pozostawieniem konstrukcji zastrzałowo-jętkowej przy ścianach szczytowych, 6) Rozbiórka górnej części ścian klatki schodowej, wykonanie podciągu żelbetowego, nowych ścian zakończonych wieńcem żelbetowym, 7) Rozbiórka górnej części ścian atrium, wykonanie nowych ścian z wieńcem żelbetowym, 8) Wykonanie podciągu stalowego w atrium na poddaszu, 9) Rozbiórka ściany atrium poddasza od klatki schodowej, 10) Wykonanie stropu na belkach stalowych w atrium, 11) Rozbiórka fragmentu ściany zewnętrznej poddasza od strony zachodniej, 12) Rozbiórka drewnianego stropu nad II piętrem, 13) Rozbiórka na II piętrze fragmentu ściany nośnej pomiędzy pomieszczeniami 2.9-2.10, 14) Wykonanie słupów żelbetowych pomiędzy pomieszczeniami 2.9-2.10, 15) Wykonanie nowego stropu nad II piętrem wraz z podciągami żelbetowymi, 16) Wykonanie nadproży II piętra 17) Wykonanie nowej ściany zewnętrznej lukarny od strony zachodniej, 18) Wykonanie projektowanych wieńców i nowej konstrukcji dachu, 19) Wykonanie warstw wykończeniowych dachu (łączenie z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi), 20) Rozbiórka stropów w pomieszczeniach przy klatce schodowej oraz wykonanie nowych, 21) Wykonanie stropu nad I piętrem w atrium, 22) Rozbiórka ściany I piętra w atrium od klatki schodowej, 23) Wykonanie stropu nad parterem w atrium, 24) Rozbiórka ścian parteru w atrium od klatki schodowej 25) Wykonanie wykopu i żelbetowej konstrukcji podszybia w atrium, 26) Dostawa i montaż windy osobowej, 27) Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, 28) Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach: - 0.10 (W1, D1e), - 0.18 (D2e), - 0.22 (D1e), - 1.8 (D2), - 1.10 (D2), - 1.15 (D1) wykonać jako rozwieralne o kącie rozwarcia 180O. 29) Naprawa nadproży okiennych i drzwiowych, 30) Montaż barierki poprzecznej w oknach, 31) Roboty wykończeniowe: - tynkowanie, - okładziny z płyt g-k, - posadzki, - oblicowanie z płytek ceramicznych, - roboty malarskie, 32) Wykonanie ścian działowych – roboty wykończeniowe prowadzone wewnątrz, Roboty wykończeniowe w pomieszczeniach przeznaczonych na Centrum Edukacji Ekologicznej wykonać wg wytycznych firmy MTMA Sp. z o.o. 33) Rozebranie chodnika od strony elewacji wschodniej, 34) Wykonanie izolacji ścian piwnicznych, 35) Odtworzenie chodnika, 36) Prace remontowe na elewacji. Przed przystąpieniem do prac budowlanych na elewacji wschodniej (od strony Rynku), należy wykonać badania stratygraficzne w celu ustalenia stanu pierwotnych tynków oraz kolorystyki. Opracowanie programu prac konserwatorskich oraz uzyskanie pozwolenia Konserwatora Zabytków na remont elewacji. Realizacja prac związanych z remontem tynków na elewacji wschodniej zgodnie z w/w opracowaniem. 37) Usunięcie humusu, 38) Wycinka drzew, 39) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, 40) Wykonanie ogrodu deszczowego oraz podłączenie do kanalizacji deszczowej, 41) Wyburzenie płotu murowanego, 42) Wykonanie fundamentu pod płot, 43) Odtworzenie płotu murowanego kontynuacja istniejącego, 44) Wykonanie fundamentu pod jednostkę klimatyzacyjną, 45) Przygotowanie elementów kotwionych do elewacji, 46) Docieplenie elewacji. 47) Wykończenie elewacji, 48) Wykonanie opierzeń, parapetów okiennych i orynnowanie, 49) Wyburzenie budynków gospodarczych, 50) Prace związane z zagospodarowaniem terenu. 51) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnętrznych: instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja ppoż., instalacja gazowa, instalacja c.o., wykonanie nowej kotłowni gazowej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, 52) Przebudowa przyłącza wody do budynku, 53) Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, 54) Wykonanie drenażu opaskowego, 55) Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu, 56) Wykonanie kanalizacji deszczowej 57) Wykonanie nowych instalacji elektrycznych: ochrona przeciwporażeniowa, instalacja oświetlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych oraz obwodów wydzielonych, instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, system oddymienia klatki schodowej, instalacja teleinformatyczna, oświetlenie zewnętrzne. Instalacje elektryczną w pomieszczeniach przeznaczonych na Centrum Edukacji Ekologicznej należy wykonać wg wytycznych firmy MTMA Sp. z o.o. Dla zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu na Górnym Borze wraz z budową kładki pieszej nad rzeką Bładnicą zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Projektową AMAYA ARCHITEKCI S.C., zatwierdzona decyzją nr 24 sygn. WB.6740,1446,2018/2019,AFK z dnia 09.01.2019r. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) Wykonanie rozbiórek szamba, pozostałości fundamentów oraz słupów, 2) Wykonanie wycinki gatunków inwazyjnych, 3) Zagospodarowanie tereny, 4) Wykonanie nawierzchni placyków i chodników, 5) Wykonanie ścieżki o nawierzchni mineralnej, 6) Wykonanie obrzeży, 7) Montaż elementów małej architektury, 8) Wykonanie nasadzeń, 9) Wykonanie kładki. Punkty wspólne dla zadania nr 1 i 2: 3. Wykonawca dostarcza wszelkie materiały niezbędne do realizacji robót, a w uzgodnieniu z Zamawiającym zagospodarowuje materiały pochodzące z wyburzeń i rozbiórki, nieprzewidziane do dalszego wykorzystania (gruz, elementy drewniane i metalowe itp.) oraz ponosi koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów. 4. Zamawiający uzyskał dofinansowanie do realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do specyfikacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wraz z całym materiałem zawartym w dokumentacji projektowej, siwz, STWOiR oraz przedmiarach robót. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. Ilekroć w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcy gwarancji oraz 60 miesięcy rękojmi na wykonane roboty i zabudowane materiały. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (wskazane w przedmiarze robót) na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania nr 1 - 85 000,00 zł Dla zadania nr 2 – 15 000,00zł 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310) 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 08 8126 0007 0000 2381 2000 0050 z dopiskiem: Dla zadania nr 1: „WADIUM – Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampania informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 – realizacja robót budowlanych (Rynek3) – BZP.271.8.2019” Dla zadania nr 2: „WADIUM - Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampania informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 2 – realizacja robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenów zielonych (Górny Bór) – BZP.271.8.2019” Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 2.8.lit. a) i b) niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 2.4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje , stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach