Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół i placówek wychowawczych

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 267 92 38 , fax. 32 267 91 34
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
  ul. 11 Listopada 20
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 32 267 92 38, fax. 32 267 91 34
  REGON: 27625744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół i placówek wychowawczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dowiezienie i odwiezienie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Będzina wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi dziećmi w trakcie przejazdu, do szkół i ośrodków, do których zostały skierowane (systematyczne dowożenie wskazanych przez Zamawiającego dzieci niepełnosprawnych na trasie dom - szkoła/ośrodek - dom zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej szkole/ośrodku oraz planem zajęć dydaktycznych dzieci, które umożliwiają dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego w okresie nauki), w okresie od 02 września 2019  r. do 31 sierpnia 2020 r. oraz dowiezienie i odwiezienie uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Będzina do Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie z ul. Rzecznej przez Odkrywkową na ul. Jedności 38 w okresie od 02 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. Zamówienie obejmuje XII części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności polegające na kierowaniu pojazdami oraz opieką nad dziećmi były wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca lub podwykonawca. Nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, oraz osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę. Liczba dni świadczenia usługi dla placówki szkolnej IX. 2019 - 21 dni X. 2019 - 23 dni XI. 2019 - 19 dni XII. 2019 - 15 dni (od 23.XII.2019 – 31.XII.2019 r. – ferie świąteczne) I.2020 - 11 dni (od 13.I.2020 - 26.I. 2020 r. - ferie zimowe) II. 2020 - 20 dni III. 2020 - 22 dni IV. 2020 - 18 dni (od 9.IV.2020 - 14.IV.2020 r. - przerwa świąteczna) V. 2020 - 20 dni VI. 2020 - 19 dni ogółem: 188 dni Liczba dni usługi w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole: XII. 2019 - 5 dni I. 2020 - 10 dni IV. 2020 - 3 dni VI. 2020 - 2 dni VII. 2020 - 23 dni VIII. 2020 - 21 dni ogółem: 64 dni Liczba dni usługi w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Z 2017 r., poz.1603), dającym dyrektorowi szkoły możliwość określania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach