Przetargi.pl
„Przewóz uczniów z remontowanych placówek oświatowych”

Miasto Jastrzębie Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 85 133 , fax. 32 47 85 350
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój
  Al. Józefa Piłsudskiego 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 47 85 133, fax. 32 47 85 350
  REGON: 27625535800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastrzebie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przewóz uczniów z remontowanych placówek oświatowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17, mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju ul. Ks. E. Płonki 23, do byłego Zespołu Szkół nr 7 mieszczącego się w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubska 2, zgodnie z art. 39 ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 t.j.). 2. Zamawiający zgodnie z zapisami art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia w postaci przewozu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1, mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju ul. Pszczyńska 125, do byłego Zespołu Szkół nr 7 mieszczącego się w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubska 2, zgodnie z art. 39 ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 t.j.). Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o dodatkowy przewóz. Realizacja zamówienia opcjonalnego uzależniona będzie od stanu zaawansowania prac budowlanych kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju oraz warunków atmosferycznych, co ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia sezonu grzewczego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z prawem opcji zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2.1. Prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. 2.2. O zamiarze skorzystania z prawa opcji zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia realizacji. 2.3. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę usługi objętym prawem opcji w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada ważną licencję lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 57 t.j. z późn. zm.). Warunkiem koniecznym jest, aby licencja lub zezwolenie były zgodne z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony formularz stanowiący kalkulację dla przedmiotowego zadania – według załącznika nr 1a, c) oświadczenie wymienione w pkt. 8.1 lit. a) SIWZ, tj. według załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4 do SIWZ, d) dowód wniesienia wadium, e) pełnomocnictwo - zgodnie z pkt. 9 ppkt 4) SIWZ – według załącznika nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach