Przetargi.pl
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 5 w budynku przy ul. Partyzantów 29 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Lipnicka 26
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
  REGON: 07001907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 5 w budynku przy ul. Partyzantów 29 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 5 w budynku przy ul. Partyzantów 29 w Bielsku-Białej, obejmującej: 1) wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, 2) wykonanie instalacji gazowej, 3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania, 4) dobudowę przewodów kominowych – wentylacyjnego i spalinowego, wraz z 5) uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, z uwzględnieniem wymagań określonych w opinii kominiarskiej nr 193B/2019 z dnia 05.03.2019r., stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta Wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów: 1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, 2) kalkulacji ceny sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, 3) oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 4) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 5) oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji, 6) wykazu części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji, jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca przewiduje powierzenie części podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli są mu znane, 7) kserokopii uprawnień projektowych we wszystkich specjalnościach wymaganych zakresem przedmiotowym dokumentacji wraz z zaświadczeniami o przynależności projektantów do właściwych izb zawodowych 8) kserokopii odpisu z KRS / wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 9) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach