Przetargi.pl
na zakup i dostawę 3 szt. używanych ambulansów sanitarnych typu C lub B wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ W SANOKU ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, Jezierskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 609360587 , fax. + 481346244
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ W SANOKU
  Jezierskiego 21
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. +48 609360587, fax. + 481346244
  REGON: 38037204600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  na zakup i dostawę 3 szt. używanych ambulansów sanitarnych typu C lub B wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych samochodów specjalistycznych Ambulansów ratunkowych typu C lub B wraz z wyposażeniem dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku ; Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w Zestawieniu wymaganych parametrów techniczno- użytkowych załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ambulans musi posiadać wpis w dowodzie rejestracyjnym – pojazd specjalny sanitarny jak również musi po-siadać wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj:.świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz na zabudowę medyczną pojazdu specjalnego karetka -ambulans, oraz deklarację zgodności ambulansu z normą PN-EN 1789 Ambulans musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami dopuszczającymi do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwiające świadczenie usług medycznych w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):34114100-0 - Pojazdy pogotowia (CPV):34192160-1 -nosze 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach