Przetargi.pl
Remont dachu oraz remont stropu nad częścią parteru zabytkowego dworu w Sielcu na działkach nr ewid. 773 i 775/3 położonych w m. Sielec gm. Iwierzyce

Urząd Gminy Iwierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-124 Iwierzyce, Iwierzyce
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 455 950 , fax. 172 221 444
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Iwierzyce
  Iwierzyce 80
  39-124 Iwierzyce, woj. podkarpackie
  tel. 177 455 950, fax. 172 221 444
  REGON: 69058194000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwierzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu oraz remont stropu nad częścią parteru zabytkowego dworu w Sielcu na działkach nr ewid. 773 i 775/3 położonych w m. Sielec gm. Iwierzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu (wraz z uszkodzonymi elementami konstrukcji ww dachu) oraz remont stropu nad częścią parteru zabytkowego dworu w Sielcu (wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr rej. A-963 z dnia 06.05.1976 r.) na działkach o nr ewid. 773 i 775/3 położonych w m. Sielec, gm. Iwierzyce. 2.Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt.1, obejmuje: 1) Wymianę pokrycia dachowego - Demontaż uszkodzonych elementów konstrukcji dachu. - Montaż nowych elementów konstrukcji dachu. - Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej. - Wykonanie wszystkich wymaganych obróbek i okuć kominów blachą stalową. 2) Wymianę orynnowania - Demontaż starych rynien i rur spustowych. - Montaż nowych rynien i rur spustowych stalowych w systemie: rura spustowa 100 mm i rynna 150 mm. 3) Wykonanie remontu stropu o konstrukcji drewnianej nad częścią parteru. Podstawowe dane techniczne budynku: - Powierzchnia zabudowy: 517,67 m2 - Szerokość budynku: 23,90 m - Długość budynku: 36,10 - Liczba kondygnacji: 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. 2.Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia ofert i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3.Dokument pełnomocnictwa, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwagi do dokumentów pełnomocnictwa Pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej (art.78 §1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 4.Dla oferty równoważnej: oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej; wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. 5.Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiaru robót.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach