Przetargi.pl
„Remont pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkół w Woli Dalszej”

Zespół Szkół im. KEN w Woli Dalszej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, Wola Dalsza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 224 29 20, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. KEN w Woli Dalszej
  Wola Dalsza 189
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 17 224 29 20, , fax. -
  REGON: 18000354000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkół w Woli Dalszej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia pn. „Remont pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkół w Woli Dalszej”: 1) Roboty demontażowe ( demontaż urządzeń kuchennych, drzwi, wykładzin, instalacji elektrycznej, instalacji wod. – kan. ) 2) Roboty remontowo – budowlane: przecieranie tynków ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów, licowanie ścian i posadzek płytkami, wymiana parapetów, zabudowy g-k, układanie wykładzin PCV, dostawa i montaż drzwi wewnętrznych. 3) Roboty sanitarne – wykonanie nowej instalacji wewnętrznej wod. – kan., gazowej, wykonanie wentylacji wyciągowej pod okap kuchenny. 4) Roboty elektryczne – wykonanie nowego WLZ z tablicy głównej, wykonanie nowej instalacji podtynkowej, wykonanie tablicy rozdzielczej, pomiary elektryczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 7 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach