Przetargi.pl
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wójt Gminy Haczów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-213 Haczów, Haczów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 391 002 , fax. 134 391 696
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Haczów
  Haczów 573
  36-213 Haczów, woj. podkarpackie
  tel. 134 391 002, fax. 134 391 696
  REGON: 37044020600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.haczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Charakterystyka robót. W ramach inwestycji, przewiduje się przebudowę drogi nr ew. 4198/2, 4206/11, 4206/14, 4240/2, 4252/2, „za Morwawą” w m. Haczów , przebudowę drogi nr ew nr 76 w m. Jasionów ( od Zmiennicy w kierunku Grabca) oraz , przebudowa drogi nr ew. 2220/1 „ za parkiem” w m. Wzdów, Zakres prac przewidziany do realizacji: 1) Przebudowa drogi nr ew. 4198/2, 4206/11, 4206/14, 4240/2, 4252/2, „za Morwawą” w m. Haczów a) ) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm - 5 cm - 495 m2 b) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym – 5 cm - 495 m2 c) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa wiążąca ) 495 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna ) 495 m2 e) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gr. 17 cm po zagęszczeniu - pobocza: 99 m2 2) Przebudowa drogi nr ew nr 76 w m. Jasionów ( od Zmiennicy w kierunku Grabca) a) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna po zagęszczeniu; 8 cm - 644,00 m2 b) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym 5 cm grubości - 644,00 m2 c) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa wiążąca ) 644,00 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna ) 644,00 m2 e) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna po zagęszczeniu – 13 cm - pobocza cm - 230,00 m2 3) Przebudowa drogi nr ew. 2220/1 „ za parkiem” w m. Wzdów, a) koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - 10 m2 b) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna po zagęszczeniu 30 cm : 10 m2 c) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 8 cm grubości po zagęszczeniu : 542,00 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu o gr. 7 cm - 527 m2 e) ) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV : 480 m2 f) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna gr. po zagęszczeniu 15 cm - 480m2 g) ) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna gr. po zagęszczeniu 13 cm - 480m2 2.Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w załączniku nr 2 do SIWZ. ( opis przedmiotu zamówienia),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach