Przetargi.pl
Montaż piłkochwytów na boisku do piłki plażowej w Homrzyskach

Gmina Nawojowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-335 Nawojowa, Ogrodowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 445 70 68 , fax. 18 445 70 10
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nawojowa
  Ogrodowa 2
  33-335 Nawojowa, woj. małopolskie
  tel. 18 445 70 68, fax. 18 445 70 10
  REGON: 49189252900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż piłkochwytów na boisku do piłki plażowej w Homrzyskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Montażu piłkochwytów na boisku do piłki plażowej w Homrzyskach. Zakres robót obejmuje w szczególności: a) Osadzenie w gruncie słupków stalowych o średnicy 76 mm; b) Montaż linki stalowej do słupków c) Montaż piłkochwytów z siatki PP 2. Na wykonawcy spoczywać będzie także a) zgromadzeniem wszelkich niezbędnych dokumentów powykonawczych odpowiednio do zakresu wykonanych robót; b) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami; c) obsługa geodezyjna zadania; 3. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ. Użyte w Przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane. 4. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych. 7. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. 8. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000–7 Roboty budowlane; 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach