Przetargi.pl
„Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów”

Gmina Lututów ogłasza przetarg

 • Adres: 98-360 Lututów, Klonowska 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438714052 , fax. 436767026
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lututów
  Klonowska 8
  98-360 Lututów, woj. łódzkie
  tel. 438714052, fax. 436767026
  REGON: 730934683
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lututowgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja istniejącego węzła ciepłowniczego zasilającego budynek Szkoły Podstawowej w Lututowie oraz Przedszkole Publiczne w Lututowie. Projektowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy zainstalowanej do 50 kWp w panelach fotowoltaicznych, będzie posadowiona jako wolnostojąca na gruncie na działce Zamawiającego obok istniejących zabudowań Szkoły Podstawowej. W skład danej instalacji będzie wchodzić w sumie 112 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 445W oraz inwertera o mocy 50 kW. Zaprojektowano instalację z pompami ciepła powietrze-woda - szt.2. Pompy będą zamontowane na zewnątrz budynku blisko kotłowni. Układ z pompami ciepła o łącznej mocy grzewczej 400 kW współpracował będzie z zasobnikiem buforowym o pojemności 4000l. Jako źródło szczytowe służyć będą istniejące kotły powiązane z układem grzewczym poprzez zasobnik buforowy. Czynnik cieplny z pompy do kotłowni doprowadzony będzie rurociągiem preizolowanym typu PEX. Pompy ciepła będą służyć również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. PC będą pracowały w układzie zamkniętym wypełnionym 40% glikolem. Dla układu buforowego przewiduje się utworzyć nowe pomieszczenie z części składu opału.Wymienić należy istniejące panele solarne w ilości 12 szt. oraz pompy obiegowe z zaworami Szczegóły inwestycji zawiera dokumentacja projektowa, która jest załącznikiem do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowyw Rejonowym Banku w Lututowie konto nr 57925600040000003920000060z dopiskiem „Wadium” na zadanie pn.: ,, Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów”Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.Brak wniesienia wadium spowoduje odrzucenie oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.3) posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową niezbędną do realizacji zamówienia;Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia;4) posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy Zamawiający określa warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.a) w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 zadań a każde z nich polegało na /robotach budowlanych /dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej powyżej 45kW oraz minimum 2 zadań polegających na /robotach budowlanych / dostawie i montażu pomp ciepła o mocy minimum 150 kW – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,b) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie:- kierownikiem budowy- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej bez ograniczeń,- kierownikiem robót budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,- kierownikiem robót elektrycznych ze znajomością elektroniki- co najmniej jedna osoba posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,- kierownikiem robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnieni budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.W/w osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.), upoważniające do kierowania robotami, objętymi przedmiotowym zamówieniem.Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.). Osoba, o której mowa wyżej winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach