Przetargi.pl
Dostawa systemu magazynowania wykładziny sportowej typu Taraflex ZP 5/2023

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale ogłasza przetarg

 • Adres: 97-215 Spała, Al.Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44/ 71 96 502
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
  Al.Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
  97-215 Spała, woj. łódzkie
  tel. 44/ 71 96 502
  REGON: 142733356
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cos.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu magazynowania wykładziny sportowej typu Taraflex ZP 5/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dostawa systemu służącego do magazynowania wykładziny sportowej typu taraflex. Zestaw składa się z następujących elementów:1. Stojak na kółkach (8 kpl).Stojak dwustronny na kółkach do magazynowania wykładzin sportowych o szerokości 150 cm, komplet zawiera 6 rur, wersja do magazynowania wykładzin nawijanych bezpośrednio na rury. Wymiary: szerokość max. 2 m, głębokość max. 1,2 m, wysokość - max. 2,10 m. Waga max. 200 kg.2. Wózek do nawijania z silnikiem (1 kpl).Urządzenie z napędem elektrycznym do nawijania i odwijania wykładzin sportowych o szerokości 150 cm (wymiary: szerokość 2,20-2,30m, głębokość 1,00-1,10m, wysokość: 1,45-1,55m).3. Urządzenie do wyklejania linii (1 kpl).4. Wózek do transportu na stojąco (2 kpl).Dostarczony system musi zawierać wszystkie niezbędne elementy przydatne przy zwijaniu i rozwijaniu wykładziny tj. sztangi do przewijania, rury do nawijania, oprzyrządowanie do zawieszania, wciągarki z taśmą (para), para nakładek do zamocowania wciągarek, silnik itp. Po dostawie wymagane jest złożenie wszystkich elementów systemu i przygotowanie do pracy.System magazynowania wykładziny sportowej typu Taraflex musi być nowy fabrycznie, wyprodukowany w roku 2022r.-2023r., ma posiadać właściwe atesty, certyfikaty, instrukcje, karty katalogowe produktu w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39151100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach