Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin gm. Rozprza

Gmina Rozprza ogłasza przetarg

 • Adres: 97-340 Rozprza, Al. 900 - lecia 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rozprza
  Al. 900 - lecia 3
  97-340 Rozprza, woj. łódzkie
  REGON: 590648008
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozprza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin gm. Rozprza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin gm. Rozprza.Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 110358E przez m. Białocin na odcinku długości 1026,90 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Nowa Wieś w gm. Rozprza w tym:a) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi,b) roboty rozbiórkowe i ziemne,c) docieplenie wodociągu otulinami poliuretanowymi na długości 155,12 m,d) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,e) wzmocnienie podłoża – podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm,f) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20cmg) wykonanie warstwy wiążącej (gr. 8 cm) i warstwy ścieralnej (gr. 4 cm) z betonu asfaltowego,h) wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej gr. 8 cm,i) budowa chodnika (z kostki brukowej gr. 8 cm) jednostronnego wzdłuż drogi gminnej,j) umocnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm,2. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.3. Montaż progów zwalniających płytowych – 8 szt.4. Niezbędne badania, pomiary wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 zł).3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument wadialny powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.5. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do wystawcy.6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział w Rozprzy nr 82 8973 0003 0010 0000 0286 0004 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu IZP.271.1.3.2023 Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin gm. Rozprza”7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób przewidziany dla oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 1.500.000,00 zł w tym celu przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną.2)zdolności technicznej lub zawodowej:a)Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówień odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi wraz z budową chodnika o wartości min. 3.000.000,00 zł brutto dla każdego zamówienia.W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.b)Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenia zawodowego przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi o min. wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto, w okresie 5 lat przed upływem terminu składnia ofert.Uwaga:1) Ww. osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.2) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1646).W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach