Przetargi.pl
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rożenek.

Gmina Aleksandrów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39B
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Aleksandrów
  Aleksandrów 39B
  26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie
  REGON: 590648072
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rożenek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV”.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej i ostatecznej dokumentacji projektowej dla 95 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla każdej lokalizacji oddzielnie oraz wykonania na ich podstawie robót budowlanych dla 95 sztuk w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. W przypadku konieczności wykonania operatu wodnoprawnego Zamawiający dopuszcza opracowanie zbiorczego dokumentu dla 95 sztuk łącznie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczył, zamontował i uruchomił przydomowe oczyszczalnie ścieków. Roboty wykonane będą z materiałów wykonawcy. Dostarczone urządzenia mają być kompletne i fabrycznie nowe. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, a także do uzyskania wszelkich zgód, decyzji i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji oraz dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w załączniku do SWZ, tj.: Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ zwanym w dalszej części „PFU I”.Część II: przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rożenek”.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej i ostatecznej dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rożenek oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Roboty wykonane będą z materiałów wykonawcy.Wykonawca zobowiązany jest do sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, a także do uzyskania wszelkich zgód, decyzji i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji oraz dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w załączniku do SWZ, tj.: Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania stanowiący Załącznik nr 8A do SWZ zwanym w dalszej części „PFU II”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium jedynie w Części I zamówienia w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).6.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.03.2023 r. do godz. 09:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.6.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).6.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 11 8973 0003 0020 0410 5369 0007 z adnotacją: „Wadium – Część I. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Etap IV”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.6.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6.6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące Części I:7.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.7.1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.7.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).7.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli:a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:- dwie roboty budowlane obejmujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto każda.b) Wykonawca wykaże, że dysponuje:- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy posiadającą:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych;• aktualne zaświadczenie o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych;• aktualne zaświadczenie o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1646), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ).Dopuszcza się możliwość, aby jedna osoba pełniła jednocześnie więcej niż jedną funkcję.7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące Części II:7.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.7.2.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.7.2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.7.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy posiadającą:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych;• aktualne zaświadczenie o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1646), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach