Przetargi.pl
DZP.26.7.2023 Wykonanie robót budowlanych na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 2 części

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  al. Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 363752546
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZP.26.7.2023 Wykonanie robót budowlanych na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1: Kilińskiego 14Wykonanie robót budowlanych, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi nr 203/2022 z dnia 26.04.2022 r. i projektem budowlano - wykonawczym stanowiącym załącznik do w/w decyzji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 14 w Łodzi.Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys nakładczy. Roboty należy wykonać zgodnie z decyzją PINB, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (stanowiącymi zał. nr 7 do SWZ).Część nr 2: Przełęcz 10Wykonanie robót budowlanych, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi nr 572/2022 z dnia 10.11.2022 r. i projektem budowlano - wykonawczym stanowiącym załącznik do w/w decyzji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przełęcz 10 w Łodzi.Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys nakładczy. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (stanowiącymi zał. nr 8 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach