Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu ulic: ulicy nowo projektowanej od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz ulicy Jesionowej od ul. Reymonta do ul. POW w Sieradzu

GMINA MIASTO SIERADZ ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438266163
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIASTO SIERADZ
  plac Wojewódzki 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 438266163
  REGON: 730934335
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umsieradz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu ulic: ulicy nowo projektowanej od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz ulicy Jesionowej od ul. Reymonta do ul. POW w Sieradzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę i przebudowę drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. POW, przy czym:a) na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta będzie to droga nowo projektowana i jej przebieg należy wyznaczyć zgodnie z ustaleniami obowiązujących na tym terenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,b) na odcinku od ul. Reymonta do ul. POW droga najpierw stanowić będzie pas drogowy ulicy Jesionowej, a następnie będzie to droga nowo projektowana i jej przebieg należy wyznaczyć zgodnie z ustaleniami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.W zakres zamówienia wchodzi również zaprojektowanie infrastruktury związanej z funkcjonowaniem drogi, tj. odwodnienia poprzez sieć kanalizacji deszczowej lub w innym systemie, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, zieleni na terenie objętym opracowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach