Przetargi.pl
Monitoring jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050

Biebrzański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 19-110 Goniądz, Osowiec-Twierdza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 380 620 , fax. 85 738 30 21
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biebrzański Park Narodowy
  Osowiec-Twierdza 8
  19-110 Goniądz, woj. podlaskie
  tel. 857 380 620, fax. 85 738 30 21
  REGON: 20066798500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Monitoring jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050. 1. Monitoring elementów biologicznych prowadzony będzie w 14 punktach pomiarowo-kontrolnych, znajdujących się na następujących ciekach: rzeka Ełk – 4 punkty, rzeka Jegrznia – 2 punkty, Biebrza - 2 punkty, Kanał Kapicki – 2 punkty, Kanał Woźnawiejski – 1 punkt, Kanał Rudzki – 2 punkty, Kanał Kuwaski – 1 punkt. Przybliżoną lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawia Załącznik nr 13 do SIWZ. 2. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych i ich opis zamieszczono w Załączniku nr 14 do SIWZ. 3. Pobór próbek wody i materiału biologicznego do badań w zakresie elementów biologicznych będzie prowadzony z częstotliwością 2 razy w roku przez 3 lata wdrażania projektu tj. w latach 2019 - 2021. 4. Pobór prób wody i materiału biologicznego do badań w ramach zamówienia należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 12 do SIWZ. 5. W ramach badań elementów biologicznych będą badane następujące wskaźniki: fitoplankton, makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe. Łącznie monitoring elementów biologicznych obejmie 4 wskaźniki. 6. Analizy laboratoryjne należy wykonać na podstawie metodyk referencyjnych, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych. 7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a) Do zapewnienia odpowiednich, sterylnych naczyń do poboru prób wody i materiału biologicznego. b) Do poboru prób wody i materiału biologicznego we własnym zakresie. c) Zapewnić pobór prób wody i materiału biologicznego w uzgodnionym z Zamawiającym terminie i lokalizacji. d) Zapewnić transport prób we własnym zakresie i na własny koszt. e) Do poboru, transportu i przechowywania prób wody i materiału biologicznego zgodnie z wymaganiami dla poboru i przechowywania prób do badań. 8. Każdorazowo termin poboru prób wody i materiału biologicznego będzie uzgadniany z Zamawiającym w celu wydania zezwolenia upoważniającego do przebywania na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ponadto Biebrzański Park Narodowy wystąpi do Ministerstwa Środowiska o imienne zezwolenia (dla osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia) na umyślne niszczenie oraz zrywanie lub uszkadzanie makrofitów i chwytanie makrobezkręgowców bentosowych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. 9. Należy wziąć pod uwagę, że obszar objęty pracami jest terenem bagiennym, podmokłym, o podłożu torfowym, a niektóre punkty pomiarowo–kontrolne są zlokalizowane w miejscach trudno dostępnych, gdzie dojść należy pieszo. W czasie prac, ubiór należy dostosować do warunków pogodowych i terenowych (np. czapka, kalosze/wodery, moskitiera). II. Forma przekazania wyników i organizacja prac 1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić raporty roczne o stanie elementów biologicznych jakości wód za lata 2019-2021 (łącznie 3 szt.) oraz jeden raport końcowy o zmianach wartości biologicznych elementów jakości wód powierzchniowych na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050 w latach 2015-2021. W tym celu Zamawiający przekaże raport końcowy z monitoringu elementów biologicznych, który był prowadzony w latach 2015-2018. Raport ten zostanie przekazany Wykonawcy po wykonaniu prac terenowych w 2021 roku. 2. Raport roczny o stanie elementów biologicznych jakości wód należy złożyć w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. 3. Roczny raport powinien zawierać: a) Protokoły z poboru próbek dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego, z dwóch okresów badań. b) Wyniki analiz z dwóch okresów badań przeprowadzonych w danym roku dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego. c) Wartości wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów biologicznych (z dwóch okresów badań) należy porównać z wartościami granicznymi klas jakości wód powierzchniowych, uzyskując klasę dla każdego badanego wskaźnika. d) Wyniki badań w danym punkcie pomiarowo-kontrolnym w danym roku przeprowadzonego badania będą zamieszczone w przygotowanym formularzu stanowiącym Załącznik nr 15 do SIWZ. Formularz z monitoringu wód dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego zawierać będzie wyniki badań wskaźników elementów biologicznych z dwóch okresów badań w roku oraz obliczone średnie stężenie w roku. Ostatnia kolumna formularza (granica stanu dobrego) zawierać będzie wartość graniczną danego wskaźnika jakości wód właściwą dla stanu dobrego wód (II klasa). Wartości graniczne muszą być zgodne z zobowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi. e) Każdy formularz dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego zawiera informację z numerem, nazwą, lokalizacją punktu pomiarowo-kontrolnego oraz informacją o osobie dokonującej poboru i wykonania badań. f) Każda rzeka powinna zostać zakwalifikowana przez Wykonawcę do danego typu abiotycznego rzek, wg. obowiązującego prawa. g) Raporty roczne powinny dokumentować prace terenowe oraz prace laboratoryjne w formie opisowej, fotograficznej i graficznej. 4. Raport końcowy powinien zawierać podsumowanie badań biologicznych prowadzonych w latach 2015-2021 na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050. 5. Raport końcowy o zmianach wartości biologicznych elementów jakości wód powierzchniowych na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050 w latach 2015-2021, należy złożyć do 31 stycznia 2022 r. do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu–Twierdzy. 6. Każdy raport roczny oraz końcowy należy dostarczyć w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym zapisanym w formacie edytowalnym „doc” oraz w formacie „pdf”. Na stronie tytułowej raportu Wykonawca umieści logo Projektu, logo BbPN, logo mechanizmu finansowego LIFE+, logo Natura 2000 oraz logo NFOŚiGW – logotypy dostarczone przez Zamawiającego. W stopce raportu winny być umieszczone następujące informacje: Opracowanie powstało w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II.” współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy ZamPublU Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących prace, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawcy zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spełnia – nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ZamPublU zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ZamPublU stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w części VIA ust. 7 pkt. 1-3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca polega na innym podmiocie na zasadach określonych w art. 22a ZamPublU, wraz z ofertą powinien złożyć zobowiązanie tego podmiotu lub inny dokument służący wykazaniu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez te podmioty a wymienione w części VIA ust. 7 pkt 1 – 4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach