Przetargi.pl
Monitoring jakości wód na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050

Biebrzański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 19-110 Goniądz, Osowiec-Twierdza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 380 620 , fax. 85 738 30 21
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biebrzański Park Narodowy
  Osowiec-Twierdza 8
  19-110 Goniądz, woj. podlaskie
  tel. 857 380 620, fax. 85 738 30 21
  REGON: 20066798500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biebrza.org.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Monitoring jakości wód na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozdział A – monitoring elementów biologicznych I. Przedmiotem zamówienia jest pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050. 1. Monitoring elementów biologicznych prowadzony będzie w 14 punktach pomiarowo-kontrolnych, znajdujących się na następujących ciekach: rzeka Ełk – 4 punkty, rzeka Jegrznia – 2 punkty, Biebrza - 2 punkty, Kanał Kapicki – 2 punkty, Kanał Woźnawiejski – 1 punkt, Kanał Rudzki – 2 punkty, Kanał Kuwaski – 1 punkt. Przybliżoną lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawia Załącznik nr 15 do SIWZ. 2. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych i ich opis zamieszczono w Załączniku nr 16 do SIWZ. 3. Pobór próbek wody i materiału biologicznego do badań w zakresie elementów biologicznych będzie prowadzony z częstotliwością 2 razy w roku przez 3 lata wdrażania projektu tj. w latach 2019 - 2021. 4. Pobór prób wody i materiału biologicznego do badań w ramach zamówienia należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 14 do SIWZ. 5. W ramach badań elementów biologicznych będą badane następujące wskaźniki: fitoplankton, makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe. Łącznie monitoring elementów biologicznych obejmie 4 wskaźniki. 6. Analizy laboratoryjne należy wykonać na podstawie metodyk referencyjnych, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych. 7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a) Do zapewnienia odpowiednich, sterylnych naczyń do poboru prób wody i materiału biologicznego. b) Do poboru prób wody i materiału biologicznego we własnym zakresie. c) Zapewnić pobór prób wody i materiału biologicznego w uzgodnionym z Zamawiającym terminie i lokalizacji. d) Zapewnić transport prób we własnym zakresie i na własny koszt. e) Do poboru, transportu i przechowywania prób wody i materiału biologicznego zgodnie z wymaganiami dla poboru i przechowywania prób do badań. 8. Każdorazowo termin poboru prób wody i materiału biologicznego będzie uzgadniany z Zamawiającym w celu wydania zezwolenia upoważniającego do przebywania na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ponadto Biebrzański Park Narodowy wystąpi do Ministerstwa Środowiska o imienne zezwolenia (dla osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia) na umyślne niszczenie oraz zrywanie lub uszkadzanie makrofitów i chwytanie makrobezkręgowców bentosowych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. 9. Należy wziąć pod uwagę, że obszar objęty pracami jest terenem bagiennym, podmokłym, o podłożu torfowym, a niektóre punkty pomiarowo–kontrolne są zlokalizowane w miejscach trudno dostępnych, gdzie dojść należy pieszo. W czasie prac, ubiór należy dostosować do warunków pogodowych i terenowych (np. czapka, kalosze/wodery, moskitiera). II. Forma przekazania wyników i organizacja prac 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu sprawozdań w postaci wyników analiz laboratoryjnych z każdego okresu badań. 2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić raporty roczne o stanie elementów biologicznych jakości wód za lata 2019-2021 (łącznie 3 szt.) oraz jeden raport końcowy o zmianach wartości biologicznych elementów jakości wód powierzchniowych na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050 w latach 2015-2021. W tym celu Zamawiający przekaże raport końcowy z monitoringu elementów biologicznych, który był prowadzony w latach 2015-2018. Raport ten zostanie przekazany Wykonawcy po wykonaniu prac terenowych w 2021 roku. 3. Raport roczny o stanie elementów biologicznych jakości wód należy złożyć w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. 4. Roczny raport powinien zawierać: a) Protokoły z poboru próbek dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego, z dwóch okresów badań. b) Wyniki analiz z dwóch okresów badań przeprowadzonych w danym roku dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego. c) Wartości wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów biologicznych (z dwóch okresów badań) należy porównać z wartościami granicznymi klas jakości wód powierzchniowych, uzyskując klasę dla każdego badanego wskaźnika. d) Wyniki badań w danym punkcie pomiarowo-kontrolnym w danym roku przeprowadzonego badania będą zamieszczone w przygotowanym formularzu stanowiącym Załącznik nr 17 do SIWZ. Formularz z monitoringu wód dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego zawierać będzie wyniki badań wskaźników elementów biologicznych z dwóch okresów badań w roku oraz obliczone średnie stężenie w roku. Ostatnia kolumna formularza (granica stanu dobrego) zawierać będzie wartość graniczną danego wskaźnika jakości wód właściwą dla stanu dobrego wód (II klasa). Wartości graniczne muszą być zgodne z zobowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi. e) Każdy formularz dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego zawiera informację z numerem, nazwą, lokalizacją punktu pomiarowo-kontrolnego oraz informacją o osobie dokonującej poboru i wykonania badań. f) Każda rzeka powinna zostać zakwalifikowana przez Wykonawcę do danego typu abiotycznego rzek, wg. obowiązującego prawa. g) Raporty roczne powinny dokumentować prace terenowe oraz prace laboratoryjne w formie opisowej, fotograficznej i graficznej. 5. Raport końcowy powinien zawierać podsumowanie badań biologicznych prowadzonych w latach 2015-2021 na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050. 6. Raport końcowy o zmianach wartości biologicznych elementów jakości wód powierzchniowych na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050 w latach 2015-2021, należy złożyć do 7 grudnia 2021 r. do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu–Twierdzy. 7. Każdy raport roczny oraz końcowy należy dostarczyć w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym zapisanym w formacie edytowalnym „doc” oraz w formacie „pdf”. Na stronie tytułowej raportu Wykonawca umieści logo Projektu, logo BbPN, logo mechanizmu finansowego LIFE+, logo Natura 2000 oraz logo NFOŚiGW – logotypy dostarczone przez Zamawiającego. W stopce raportu winny być umieszczone następujące informacje: Opracowanie powstało w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II.” współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy. 8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy ZamPublUZamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Rozdział B – monitoring elementów fizykochemicznych I. Przedmiotem zamówienia jest pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów fizykochemicznych wód powierzchniowych na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050. 1. Monitoring elementów fizykochemicznych prowadzony będzie w 14 punktach pomiarowo-kontrolnych, znajdujących się na następujących ciekach: rzeka Ełk - 4 punkty, rzeka Jegrznia – 2 punkty, Biebrza - 2 punkty, Kanał Kapicki – 2 punkty, Kanał Woźnawiejski – 1 punkt, Kanał Rudzki – 2 punkty, Kanał Kuwaski – 1 punkt. Przybliżoną lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawia Załącznik nr 15 do SIWZ. 2. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych i ich opis zamieszczono w Załączniku nr 16 do SIWZ. 3. Pobór próbek wody do badań w zakresie elementów fizykochemicznych będzie prowadzony z częstotliwością 2 razy w roku przez 3 lata wdrażania projektu tj. w latach 2019 - 2021. 4. Pobór prób wody do badań w ramach zamówienia należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 14 do SIWZ. 5. W ramach badania elementów fizykochemicznych będą badane następujące wskaźniki: temperatura wody, zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny, przewodność, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, twardość ogólna, odczyn pH, zasadowość ogólna, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny. Łącznie monitoring elementów fizykochemicznych obejmie 21 wskaźników. 6. Analizy laboratoryjne należy wykonać na podstawie metodyk referencyjnych, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych. 7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a) Do zapewnienia odpowiednich, sterylnych naczyń do poboru prób wody. b) Do poboru prób wody we własnym zakresie. c) Zapewnić pobór prób wody w uzgodnionym z Zamawiającym terminie i lokalizacji. d) Zapewnić transport prób we własnym zakresie i na własny koszt. e) Do poboru, transportu i przechowywania prób wody zgodnie z wymaganiami dla poboru i przechowywania prób do badań. 8. Każdorazowo termin poboru prób wody będzie uzgadniany z Zamawiającym w celu wydania zezwolenia upoważniającego do przebywania na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. 9. Należy wziąć pod uwagę, że obszar objęty pracami jest terenem bagiennym, podmokłym, o podłożu torfowym, a niektóre punkty pomiarowo–kontrolne są zlokalizowane w miejscach trudno dostępnych, gdzie dojść należy pieszo. W czasie prac, ubiór należy dostosować do warunków pogodowych i terenowych (np. czapka, kalosze/wodery, moskitiera). II. Forma przekazania wyników i organizacja prac 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu sprawozdań w postaci wyników analiz laboratoryjnych z każdego okresu badań. 2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić raporty roczne o stanie elementów fizykochemicznych jakości wód za lata 2019-2021 (łącznie 3 szt.) oraz jeden raport końcowy o zmianach wartości fizykochemicznych elementów jakości wód powierzchniowych na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050 w latach 2015-2021. W tym celu Zamawiający przekaże raport końcowy z monitoringu elementów fizykochemicznych, który był prowadzony w latach 2015-2018. Raport ten zostanie przekazany Wykonawcy po wykonaniu prac terenowych w 2021 roku. 3. Raport roczny o stanie elementów fizykochemicznych jakości wód należy złożyć w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. 4. Roczny raport powinien zawierać: a) Protokoły z poboru próbek dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego, z dwóch okresów badań. b) Wyniki analiz z dwóch okresów badań przeprowadzonych w danym roku dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego. c) Wartości wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych (z dwóch okresów badań) należy porównać z wartościami granicznymi klas jakości wód powierzchniowych, uzyskując klasę dla każdego badanego wskaźnika. d) Wyniki badań w danym punkcie pomiarowo-kontrolnym w danym roku przeprowadzonego badania będą zamieszczone w przygotowanym formularzu stanowiącym Załącznik nr 17 do SIWZ. Formularz z monitoringu wód dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego zawierać będzie wyniki badań wskaźników elementów fizykochemicznych z dwóch okresów badań w roku oraz obliczone średnie stężenie w roku. Ostatnia kolumna formularza (granica stanu dobrego) zawierać będzie wartość graniczną danego wskaźnika jakości wód właściwą dla stanu dobrego wód (II klasa). Wartości graniczne muszą być zgodne z zobowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi. e) Każdy formularz dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego zawiera informację z numerem, nazwą, lokalizacją punktu pomiarowo-kontrolnego oraz informacją o osobie dokonującej poboru i wykonania badań. f) Każda rzeka powinna zostać zakwalifikowana przez Wykonawcę do danego typu abiotycznego rzek, wg. obowiązującego prawa. g) Raporty roczne powinny dokumentować prace terenowe oraz prace laboratoryjne w formie opisowej, fotograficznej i graficznej. 5. Raport końcowy powinien zawierać podsumowanie badań fizykochemicznych prowadzonych w latach 2015-2021 na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050. 6. Raport końcowy o zmianach wartości fizykochemicznych elementów jakości wód powierzchniowych na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050 w latach 2015-2021, należy złożyć do 7 grudnia 2021 r. do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. 7. Każdy raport roczny oraz końcowy należy dostarczyć w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym zapisanym w formacie edytowalnym „doc” oraz w formacie „pdf”. Na stronie tytułowej raportu Wykonawca umieści logo Projektu, logo BbPN, logo mechanizmu finansowego LIFE+, logo Natura 2000 oraz logo NFOŚiGW – logotypy dostarczone przez Zamawiającego. W stopce raportu winny być umieszczone następujące informacje: Opracowanie powstało w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II.” współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy. 8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy ZamPublUZamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Rozdział A – monitoring elementów biologicznych Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawcy zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spełnia – nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Rozdział B – monitoring elementów fizykochemicznych Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do podjęcia i wykonania działalności zgodnie z postanowieniami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzone posiadaniem aktualnej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji lub innego równoważnego ośrodka akredytacji w zakresie elementów fizykochemicznych wymienionych w Rozdziale B pkt. 1, ppkt. 5 Części II SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spełnia – nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ZamPublU zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ZamPublU stanowiące Załącznik nr 12 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w ust. 7 pkt. 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca polega na innym podmiocie na zasadach określonych w art. 22a ZamPublU, wraz z ofertą powinien złożyć zobowiązanie tego podmiotu lub inny dokument służący wykazaniu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez te podmioty a wymienione w części VIA ust. 7 pkt 1 – 4 SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ZamPublU zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części VIA ust. 7 pkt 1 – 4 SIWZ oraz właściwych dokumentów wskazanych w części VIA ust. 6 odpowiednio do udostępnianych zasobów. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składa Załącznik nr 11 do SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty wymienione w części VIA ust. 7 pkt 1 – 4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach