Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-440 Białystok, ul. Malmeda Icchoka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 678 31 00, 0-85 678 31 07 , fax. 0-85 678 31 03
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
  ul. Malmeda Icchoka 8
  15-440 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 678 31 00, 0-85 678 31 07, fax. 0-85 678 31 03
  REGON: 23331770000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www.mopr.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, podzielony na dwie części (pakiety): - PAKIET Nr 1: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, - PAKIET Nr 2: Dostawa dysków twardych i pamięci RAM do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. 2. WYMAGANIA OGÓLNE (dla wszystkich części zamówienia-pakietów: 1 i 2): 1) Oferowany przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A (Pakiet Nr 1); nr 1B (Pakiet Nr 2) do SIWZ oraz powinien być fabrycznie nowy, do wytworzenia którego zastosowano wcześniej nieużywane części i materiały, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, kompletny, zapakowany w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji producenta oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Sprzęt i akcesoria będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego. 2) Rozliczenie z Wykonawcą dokonywane będzie na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie i ilości faktycznie dostarczonego sprzętu i akcesoriów. 3) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia jednorazowo, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w terminie o którym mowa w pkt. 4 SIWZ. 4) Wykonawca dostarczy sprzęt, oprogramowanie i akcesoria komputerowe ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowymi instrukcjami obsługi i konserwacji oraz kartami katalogowymi producenta w języku polskim, kartami gwarancyjnymi, licencjami, certyfikatami i deklaracjami zgodności oraz dokona instalacji i aktywacji oprogramowania na dostarczonym sprzęcie. 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia w granicach ok. 30 % z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny. 6) Rozliczenie z Wykonawcą dokonywane będzie na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie i ilości faktycznie dostarczonego sprzętu i akcesoriów. 7) Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) termin płatności: do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, b) nie przewiduje się wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, c) forma zapłaty - jak we wzorze umowy – załącznik nr 10A (Pakiet Nr 1) i/lub nr 10B (Pakiet Nr 2) do SIWZ, d) Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: - Wykonawca dostarczy przedmiot umowy jednorazowo, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie później niż w terminie, o którym mowa w pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - przekazanie przedmiotu zamówienia będzie uznane za skuteczne, jeżeli Zamawiający podpisze protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, - ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, - określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, e) Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji, - Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, - Wykonawca będzie obowiązany do dochowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań umownych oraz do ścisłej i stałej współpracy z Zamawiającym. 8) Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do reklamacji i gwarancji zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 10A (Pakiet Nr 1) i/lub nr 10B (Pakiet Nr 2), które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9) Informacja o rozwiązaniach równoważnych: a) przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych, b) w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów, lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych, i o walorach estetycznych nie gorszych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, c) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, tj. powinien wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych do załączenia do oferty – oświadczeniach, zgodnie z wzorami, stanowiącymi załącznik nr 4 i 5 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 2A (Pakiet Nr 1) i/lub załącznik nr 2B (Pakiet Nr 2) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 3A (Pakiet Nr 1) i/lub załącznik nr 3B (Pakiet Nr 2) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów –wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, d) oświadczenie potwierdzające równoważność oferowanych materiałów eksploatacyjnych z oryginalnymi – stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ – w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) równoważnych, e) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1. lit. a i b SIWZ. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1. lit. b SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach