Przetargi.pl
Zakup i dostawa mebli na potrzeby przestrzeni konferencyjnych znajdujących się na Stadionie Miejskim w Białymstoku

Stadion Miejski Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 15-323 Białystok, ul. Słoneczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 654 86 80 , fax. 85 654 87 15
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stadion Miejski Sp. z o.o.
  ul. Słoneczna 1
  15-323 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 654 86 80, fax. 85 654 87 15
  REGON: 20076318600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa mebli na potrzeby przestrzeni konferencyjnych znajdujących się na Stadionie Miejskim w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa mebli na potrzeby przestrzeni konferencyjnych znajdujących się na Stadionie Miejskim w Białymstoku, z podziałem na części: 1) Część 1 - zakup krzeseł konferencyjnych bez podłokietników wraz z dedykowanymi wózkami do ich transportu. 2) Część 2 – zakup składanych stołów konferencyjnych, wyposażonych w system pozwalający na łączenie stołów w rzędy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 5. Meble dostarczone w ramach niniejszego zamówienia mają być fabrycznie nowe, tj. nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nie refabrykowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach/środkach zabezpieczenia na czas transportu, posiadający odpowiednią jakość, sprawność i wydajność. Opakowania jak również pozostałe akcesoria montażowe po zrealizowanej dostawie i montażu Wykonawca zabiera na własny koszt. 6. Ilekroć Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ - wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, które wskazywałyby na konkretną rzecz lub konkretnego producenta, czy dostawcę oznacza to zapis przykładowy, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający chce uzyskać najlepszy funkcjonalnie efekt końcowy, który będzie profesjonalny i jednocześnie estetyczny, zachowując przy tym odpowiednie warunki ergonomiczne, BHP i higieniczne. Zaoferowane parametry równoważne nie mogą być gorsze od wskazanych i muszą gwarantować osiągnięcie zakładanych funkcjonalności. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W dokumentacji opisującej szczegółowo przedmiot zamówienie zamieszczono zdjęcia i rysunki poglądowe w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego. 7. Asortyment powinien posiadać, wymagane w treści Załącznika nr 1 do SIWZ oraz przepisami prawa: atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie. Wszystkie dokumenty w tym zakresie Wykonawca dostarczy wraz z dostawą. 8. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 oraz 6A i 6B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39153000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na okres związania ofertą w wysokości: 1) część A - 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł) 2) część B – 1.500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310). UWAGA:  W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie tj. konsorcjum, spółka cywilna, wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 2 ppkt 2 – 5, Zamawiający wymaga, aby w treści dokumenty były wymienione wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie lub znajdujące się w konsorcjum, zgodnie z wyrokiem Sądu najwyższego o sygn. akt: IV CSK 86/17.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancja bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 1) wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. numer konta: 85 1240 1154 1111 0010 3579 7475, z dopiskiem: „DZR-271-2/2019 - „Zakup i dostawa mebli na potrzeby przestrzeni konferencyjnych znajdujących się na Stadionie Miejskim w Białymstoku”, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty, 2) wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oddzielnej kopercie w Stadionie Miejskim Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok (oryginał) z odpowiednią adnotacją na kopercie iż jest to wadium do postępowania nr DZR-271-2/2019, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. Sekretariat Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. otwarty jest w godzinach 8:00-16:00, 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez pełnomocnika Wykonawców. 4. Termin wniesienia wadium. 1) wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, 2) wniesienie wadium w innej formie niż pieniężnej poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem jego przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed upływem terminu do jej złożenia. 5. Zwrot i zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 5, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie oraz w sytuacji gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Załącznika nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1.1) zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 3 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.2) zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 3 pkt 2 – 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w Rozdz. VI ust. 6 pkt 1 ppkt 1.1 – 1.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkanie tej osoby. Zapisy w ppkt 1.1 i 1.2 w zakresie terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 1.4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (art. 23 ustawy Pzp): 2.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 1 oraz dokumenty, o których mowa w Rozdz. VI ust. 3 pkt 1 - 4 składa każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, dołączając do oferty. Oświadczenie i dokumenty mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia. 7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1, 2, 3, 4, 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów w języku obcym, o których mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1, 2, 3, 4, 6 SIWZ jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. 9. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenie lub dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1, 2, 3, 4, 6 SIWZ zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną