Przetargi.pl
"Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w budynku Biblioteki"

Muzeum - Zamek w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2252008 do 10 , fax. 172 252 012
 • Data zamieszczenia: 2021-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum - Zamek w Łańcucie
  ul. Zamkowa 1
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2252008 do 10, fax. 172 252 012
  REGON: 27705500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zamek-lancut.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w budynku Biblioteki"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje montaż instalacji gazowej do gaszenia w budynku Biblioteki, która obejmuje: (1) Ochronę pomieszczeń biblioteki I piętra instalacją gaszenia gazem obojętnym na podstawie dokumentacji projektowej; (2) Obudowanie i zamknięcie drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej ewakuacyjnej klatki schodowej KL5 wg dokumentacji projektowej, (3) Ochroną stałym urządzeniem gaśniczym gazowym objęte zostaną pomieszczenia biblioteki na I piętrze: (4) Pomieszczenia będą stanowić jedną strefę gaśniczą. (5) Projektuje się jednostrefowe urządzenie gaśnicze dla ww. pomieszczeń. (6) Stałe urządzenie gaśnicze gazowe uzupełnione o system zabezpieczeń biernych oraz przedsięwzięć organizacyjnych, tworzyć będzie spójny układ, spełniający wymagania przepisów budowlanych, standardu ochrony przeciwpożarowej, założeń techniczno – organizacyjnych inwestycji oraz Postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (WZ.5595/122/09). (7)Urządzenie składa się z instalacji gaśniczej oraz systemu sterowania gaszeniem. (8) Szczegóły dotyczące między innymi pojemności butli, ilości środka gaśniczego, lokalizacji wszystkich elementów, przebiegu rurociągów i okablowania, obliczeń wypływu środka gaśniczego zostaną opracowane i przedstawione w Projekcie wykonawczym dla wskazanego zakresu. Wymienione poniżej informacje służą określeniu minimum wymagań jakie powinno spełniać urządzenie. (9) Do ochrony pomieszczeń przewiduje się system sterowania gaszeniem oparty na centrali sterowania gaszeniem, która znajdować się będzie w pomieszczeniu 024 w piwnicy. (10) Do ochrony pomieszczeń projektuje się czujki zasysające, (11) Rurociągi czujek zasysających zostaną rozprowadzone na poddaszu nad pomieszczeniem gaszonym. Do pomieszczenia przez otwory w suficie wyprowadzone będą tylko końcówki kapilarne z otworami. Pomieszczenia gaszone zostaną wyposażone w odpowiednią ilość przycisków START i STOP gaszenia oraz sygnalizatorów akustyczno-optycznych i drzwiowych. (12) System sterowania urządzeniem gaśniczym jest projektowany i będzie realizowany w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej. (13) Instalacja gaśnicza gazowa do ochrony pomieszczeń Biblioteki projektowana jest w oparciu o urządzenie gaśnicze ze stałym wypływem InGas typ iFlow lub inne o parametrach nie gorszych. Zbiorniki ze środkiem gaśniczym zlokalizowane będą w pomieszczeniu 024 w piwnicy. (14) Gaszenie realizowane będzie gazem IG-541 magazynowanym w butlach o pojemnościach 80 dm3 pod ciśnieniem 300 bar.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach