Przetargi.pl
„Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej dla obiektów MZŁ.”

Muzeum - Zamek w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2252008 do 10 , fax. 172 252 012
 • Data zamieszczenia: 2021-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum - Zamek w Łańcucie
  ul. Zamkowa 1
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2252008 do 10, fax. 172 252 012
  REGON: 27705500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zamek-lancut.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej dla obiektów MZŁ.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zleceniobiorca wykona: (1) przebudowę istniejącego przyłącza wody z rozdziałem na cele socjalno - bytowe i cele przeciwpożarowe, (2) zaprojektowanie zestawu do podnoszenia ciśnienia dla zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, (3) przebudowę istniejącego zbiornika wody w celu montażu w nim projektowanego zestawu do podnoszenia ciśnienia, (4)przebudowę istniejących zbiorników wody w celu wykorzystania ich jako zbiornika magazynujące dla zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, (5) przebudowę istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej – rozdział instalacji na cele socjalno – bytowej i cele przeciwpożarowe, (6) sprawdzenie stanu technicznego istniejących hydrantów zewnętrznych (sprawdzenie wydajności i ciśnienia) i ewentualną przebudowę hydratów niespełniających założonych parametrów technicznych, (7) dostosować projektowana przepompownie do pracy w warunkach zaniku prądu. (8) przeprowadzi ekspertyzę stanu technicznego istniejących zbiorników wody celem zweryfikowania ich stanu technicznego i możliwości zastosowania jako zbiorników do magazynowania wody do celów p.poż., (9) przeprowadzić ekspertyzę stanu technicznego istniejącego zbiornika wody celem zweryfikowania możliwości technicznych wykorzystania do zamontowania w nim projektowanego zestawu do podnoszenia ciśnienia dla potrzeb zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, (10) przeprowadzić inwentaryzację istniejącej zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej pod względem rozdziału z instalacją socjalno – bytową, (11) sprawdzić stan techniczny istniejących hydrantów zewnętrznych, (12) uwzględnić wszystkie czynności niezbędne do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach