Przetargi.pl
„Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubaszowej na działce nr 52/1 (wielofunkcyjne boisko sportowe – piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa)”.

Gmina Tuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0146525218 w. 12, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchów
  ul. Rynek 1
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. 0146525218 w. 12, , fax. -
  REGON: 52780700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um@tuchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubaszowej na działce nr 52/1 (wielofunkcyjne boisko sportowe – piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa)”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubaszowej na działce nr 52/1 (wielofunkcyjne boisko sportowe – piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa)”. Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” i obejmuje: a) demontaż wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego, b) uzupełnienie podbudowy z kruszywa wokół boiska, c) wykonanie nowej podbudowy boiska z kruszywa naturalnego, d) wyrównanie i zagęszczenie podbudowy pod nową nawierzchnię boiska, e) wymiana istniejącego drenażu zlokalizowanego pod płyta boiska, f) wykonanie odwodnienia liniowego boiska, g) montaż nawierzchni syntetycznej dwukolorowej, poliuretanowo - gumowej o łącznej grubościwarstwy 13 mm przepuszczalnej dla wody o zwartej strukturze (nawierzchnia dwuwarstwowa - mata SBR gr 11 mm + 2 mm natrysk EPDM (jest on na górze i stanowi warstwę użytkową), podbudowa z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej przepuszczalnej dla wody. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. h) wymianę wyeksploatowanego ogrodzenia boiska na siatkę stalową powlekaną wysokości 5,00 m, i) wywóz materiałów z rozbiórki, j) malowanie istniejących słupków ogrodzeniowych, k) montaż piłkochwytów za bramkami do gier zespołowych, l) obsadzenie tulei do gier zespołowych, m) wymianę bramek do gry w piłkę nożną/ręczną n) montaż słupków do gry w siatkówkę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Biecz nr rachunku: 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 z dopiskiem na przelewie „modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Tuchowie” 3. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesądzającym o wniesieniu wadium jest zaksięgowanie kwoty wadium na koncie Zmawiającego, a nie dołączenie dowodu jego uiszczenia. 4. W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć do dnia i godziny składania ofert w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, Biuro Obsługi Klienta - parter, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty lub też oryginał załączyć do składanej oferty. Kopię Wykonawca poświadcza za zgodność z oryginałem. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach