Przetargi.pl
Modernizacja ulicy Jagiełły w ramach zadania inwestycyjnego: „Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku” (przetarg II)

Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka ogłasza przetarg

 • Adres: 11-015 Olsztynek, ul. Ratusz
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 51954 50 , fax. 895 195 457
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka
  ul. Ratusz 1
  11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 51954 50, fax. 895 195 457
  REGON: 52933800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olsztynek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ulicy Jagiełły w ramach zadania inwestycyjnego: „Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku” (przetarg II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Jagiełły w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku” (przetarg II). 2. Zadanie obejmuje wykonanie część projektu budowlanego, który jest załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę numer Ok/12/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. wydanej przez Starostę Olsztyńskiego. 3. Zadanie realizowane będzie w zakresie zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik numer 3a do SIWZ – ul. Jagiełły. Jest to orientacyjny zakres zadania, szczegółowy zakres zadania określa projekt budowlany. 4. Stan istniejący: zdeformowana nawierzchnia z kostki granitowej oraz chodniki. W pasie drogowym znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 1) kanał sanitarny, 2) kanał deszczowy, 3) sieć wodociągowa, 4) sieć gazowa, 5) sieć telekomunikacyjna, 6) słupy oświetleniowe. 5. Przed rozpoczęciem robót wszystkie istniejące punkty osnowy geodezyjnej i repery należy zabezpieczyć lub przenieść poza zasięg przebudowy drogi. Robotę tę należy zlecić uprawnionemu geodecie i najlepiej wykonać ją przed rozpoczęciem robót budowlano-drogowych. Nową lokalizację ww. punktów ustali geodeta. 6. Przebieg drogi jest historycznie ustalony i w tym zakresie zasadniczo nic się nie zmienia. Do przebudowy przeznaczono połączenie ulicy Jagiełły z drogą powiatową Nr 1435N. 7. Przyjęto następujące założenia: 1) klasa: L, 2) prędkość projektowa na obszarze zabudowanym Vp = 40 km/h, 3) obciążenie: 80kN/oś, 4) kategoria ruchu: KR3. 8. Przekroje normalne: 1) jezdnia: 7,00 m, 2) chodniki: 2 x 2,00 m. 9. Podstawowy układ projektowanych warstw jest następujący: 1) warstwa ścieralna kostka kamienna nieregularna 9/11: 10 cm, 2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4: 3 cm, 3) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie: 5 cm, 4) na poszerzeniach dodatkowe dwie warstwy: 5) warstwa mrozoochronna z piasku: 12 cm, 6) wzmocnienie podłoża geosiatką. 10. Wykonawca ma w obowiązku powiadomienie wszystkich gestorów sieci o prowadzonych pracach. Po stronie Wykonawcy leży koszt wszelkich nadzorów z tym związanych. 11. Wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z opracowaniem. Dodatkowo po odkopaniu kanalizacji w okolicy budynku oznaczonego numerem adresowym Jagiełły 12 należy przełączyć budynek wielorodzinny do kanalizacji deszczowej. 12. Przebudowa sieci gazowej zgodnie z opracowaniem. 13. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym czasową organizację ruchu, która musi następnie zostać zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie. 14. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że przedmiotowe zadanie jest dofinansowane ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2019). 15. Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie, której koszt ponosi Wykonawca. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż podstawę wyceny stanowi projekt budowlany, przedmiary nie stanowią samoistnej podstawy wyceny, są jedynie pomocnicze. 16. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. 17. Wszelkie materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego użytku, a w szczególności: kamień z podbudowy ulicy Jagiełły, płyty chodnikowe, kostka betonowa, gruz betonowy Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość 3,5 km od miejsca prowadzenia prac. W ramach transportu materiałów Wykonawca musi uwzględnić, także załadunek na środek transportowy oraz rozładunek i hałdowanie w miejscu rozładunku materiałów. 18. Zamawiający zapewnia i poniesie koszt stałego nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego. 19. Zamawiający zapewni kierownika robót posiadającego kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.), który stanowi, że „Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”. 20. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: osoby wykonujące roboty ziemne, w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych i dróg, wykonywania nawierzchni drogowych, roboty ogólnobudowlane, osoby do obsługi urządzeń i maszyn budowlanych, zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz.U.2018.917 t.j) 3) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego związane z zatrudnieniem osób opisano w § 15 załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ- Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Zobowiązanie w formie oryginału należy przedłożyć wraz z ofertą). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne o których mowa w niniejszej SIWZ. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 2 punkt 1) niniejszej SIWZ. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub złożenia/podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza). Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać: podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną, zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby udzielające umocowania). 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 punkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach