Przetargi.pl
dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w okresie 36 miesięcy oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (055) 2344111 , fax. 552 345 547
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  ul. Królewiecka 146
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (055) 2344111, fax. 552 345 547
  REGON: 17074593000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.elblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w okresie 36 miesięcy oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: a) Dostawa odczynników dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, których asortyment oraz ilości zostały określone w Załączniku nr 1A do SIWZ. b) Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania ilości badań określonych w Załączniku nr 1A do SIWZ, których asortyment oraz ilości zostały określone w Załączniku nr 1B do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane odczynniki i materiały określone w Załączniku nr 1A i 1B były tego samego producenta. c) Dzierżawa analizatora w ilości 1 szt. dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego wymagane parametry (parametry graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń przedstawiono w Załączniku nr 1D do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany do dzierżawy analizator był nie starszy niż z 2016 r. po pełnym przeglądzie, kompletny i po zainstalowaniu był gotowy do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Koszt związany z dzierżawą przez Zamawiającego analizatora przez okres 36 miesięcy przedstawia arkusz cenowy – Załącznik Nr 1C do SIWZ. UWAGA! Zamawiający wymaga, aby miesięczny koszt za dzierżawę analizatora był nie wyższy niż 50,00 zł netto. d) Przeprowadzenie szkolenia personelu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dla warunków udziału wymienionych w pkt. 5.1. ppkt. 2 SIWZ nie określa szczegółowych wymagań, a za wstępne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w pkt. 5.1 ppkt. 2 SIWZ uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy nr 1 (odczynniki) – Załącznik Nr 1A do SIWZ. 2. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy nr 2 (materiały eksploatacyjne) – Załącznik Nr 1B do SIWZ. 3. Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy nr 3 (koszt dzierżawy analizatora) - Załącznik nr 1C do SIWZ. 4. Wypełniony arkusz (Parametry wymagane dla analizatora, wyposażenie, warunki serwisu i szkoleń) – Załącznik nr 1D do SIWZ. 5. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ . 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ oraz umowy dzierżawy Załącznik nr 7 do SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty. 9. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wraz z klauzulą informacyjną stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawców – jeżeli dotyczy). 11. Informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91ust.3a uPzp, że wybór jego oferty będzie/ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 12. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty. 13. Oferta wspólna: Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach