Przetargi.pl
Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy łaskiej hali sportowej MOS w Łasku

Powiat Łaski ogłasza przetarg

 • Adres: 98-100 Łask, Ul. Południowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (043) 675 68 00 , fax. (043) 675 68 09
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łaski
  Ul. Południowa 1
  98-100 Łask, woj. łódzkie
  tel. (043) 675 68 00, fax. (043) 675 68 09
  REGON: 73093481000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lask.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy łaskiej hali sportowej MOS w Łasku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest: Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy łaskiej hali sportowej MOS w Łasku. Zakres prac budowlanych został podzielony na : branżę budowlaną, elektryczną i sanitarną. Szczegółowy zakres prac: Roboty rozbiórkowe w lokalu. Planowane jest: - demontaż drzwi; - usunięcie miejscowo odspojonych tynków wew.; - usunięcie glazury ściennej; - demontaż sufitów podwieszonych w toaletach; - usunięcie warstw posadzkowych (wykładzina elastyczna, terakota); - usunięcie osprzętu instalacji elektrycznej; - demontaż armatury łazienkowej i wyposażenia łazienek. Roboty budowlane-konstrukcyjne. Planowane jest: - szlifowanie, wykonanie uzupełnień wylewek posadzkowych oraz wykonanie nowych podłóg; - wykonanie uzupełnień i gładzi gipsowych na ścianach; - remont obudowy gki pionów kanalizacyjnych; - wykonanie obudowy gki stelaży podtynkowych w toaletach; - wykonanie sufitów gki w toaletach; - wykonanie rearanżacji instalacji elektrycznej we wskazanych pomieszczeniach; - sprawdzenie, udrożnienie, czyszczenie istn. kanałów wentylacyjnych; - poprawki w instalacji wod.-kan. zgodnie z nową aranżacją. Roboty wykończeniowe. We wnętrzach planuje się: - montaż armatury łazienkowej i wskazanego wyposażenia; - wykonanie posadzek z wykładziny elastycznej i gresu z cokołami; - wykonanie glazury na wskazanych ścianach; - montaż okładziny elastycznej na ścianach; - wklejenie luster w umywalniach i szatniach; - montaż wyposażenia i mebli; - malowanie; - montaż osprzętu elektrycznego, głośników i lamp; - obudowa istniejących parapetów wewnętrznych płytą meblową; - montaż drzwi wewnętrznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310 z późn. zm.). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001. Wadium uważa się wniesione w momencie wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych, przewidzianych ustawą formach należy złożyć wraz z ofertą w sekretariacie Starosty Łaskiego, ul. Południowa 1, 98-100 Łask. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza, w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej, aby oryginał wadium (gwarancja, poręczenie) umieścić w odrębnej kopercie z dopiskiem „wadium”. Wadium w formie innej niż pieniądz: - złożyć w oryginale w postaci papierowej wraz z ofertą przetargową albo - w sytuacji wnoszenia wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy go przesłać w oryginale na adres: zamowienia@lask.com.pl Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 5. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 u.p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 369)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach