Przetargi.pl
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na Klub Seniora w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 2A

Burmistrz Wieruszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48627832610 , fax. +48627832611
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Wieruszowa
  Rynek 1-7
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. +48627832610, fax. +48627832611
  REGON: 25085539200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na Klub Seniora w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 2A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na Klub Seniora w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 2A, na dz. o nr ewid. gruntów 4.735/3 i 4.736, o powierzchni zabudowy 562,16 m2, powierzchni użytkowej 665,80 m2 i kubaturze 3650,00 m3. 2. Zakres prac obejmuje w szczególności: a) kompleksową termomodernizację obejmującą ocieplenie od poziomu fundamentów budynku wszystkich ścian budynku, ocieplenie dachu, wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz zastosowania izolacji termicznej i przeciwwilgociowych posadzek, b) montaż instalacji fotowoltaicznej, c) remont dachu obejmujący: i. remont istniejącej więźby dachowej polegający na wymianie uszkodzonych elementów (krokwi, wymianów, słupów, płatwi pośrednich i kleszczy), ii. zabezpieczenie elementów drewnianych więźby dachowej środkami owado - i grzybobójczymi z parametrem do klasy NRO, iii. wykonanie w całości nowych warstw dachu (warstwy izolacji termicznej, przeciwwilgociowej) oraz warstwy wykończeniowe poddasza w postaci płyt gipsowo-kartonowych, iv. wymianę pokrycia dachowego - nowe pokrycie dachu należy wykonać z blachy płaskiej z rąbkiem stojącym, v. montaż okien dachowych, vi. odwodnienie dachu – odprowadzenie wody opadowej poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo na teren działki; d) wykonanie układu pomieszczeń zgodnie z rys. 3 (piwnice), rys. 5 (przyziemie), rys. 7 (poddasze użytkowe) znajdującym się w projekcie– zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejących ścian, zamurowanie wskazanych fragmentów oraz budowę nowych ścian z wyjątkiem budowy szybu windy; e) wzmocnienie stropu nad parterem; f) instalacje sanitarne całego budynku, w szczególności: i. instalację ogrzewania wraz z zakupem i montażem kotła - dla obiektu wydano warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 7 maja 2020 r. – wykonawca musi spełnić wszystkie warunki i formalności w celu podłączenia gazu w obiekcie oraz wymienić istniejącą szafkę gazową na nową o wymiarach min. 80x60 z tworzywa sztucznego z zamkiem z ryglowaniem, wykonać próby szczelności wraz z udokumentowaniem protokolarnym oraz uzyskać opinię kominiarską i wszelkie inne dokumentów wymaganych przez PSG Sp. z o.o. jak również zawiadomić PSG Sp. z o.o. o gotowości instalacji. Po stronie Zamawiającego będzie zawarcie umowy na dostawę gazu; ii. instalację wentylacji, iii. instalację klimatyzacji, iv. instalację wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej v. instalację ppoż, g) instalacje elektryczne całego budynku zgodnie z projektem branży elektrycznej, w szczególności: i. zasilanie obiektu, ii. oświetlenie terenu, iii. instalację uziemienia, iv. instalację zasilania gniazd i urządzeń, v. instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, vi. instalację odgromową, vii. ochronę od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączanie zasilania, viii. instalację połączeń wyrównawczych, ix. instalację strukturalną LAN, x. instalację oddymiania, xi. instalację przyzywowa (system przywoławczy), xii. instalację fotowoltaiczną xiii. system monitoringu (ciągi komunikacyjne, tereny przyległe wokół obiektu, wybrane pomieszczenia) xiv. system sygnalizacji włamania i napadu z centralą alarmową, h) wykonanie elewacji budynku, i) remont istniejącego tarasu, wszystkich wejść do budynku i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z montażem nowych balustrad, j) przebudowę klatki schodowej, k) przygotowanie obiektu do późniejszej realizacji budowy szybu windy zgodnie z projektem. 3. Pomieszczenia na poziomie przyziemia (rys. 5) nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25 oraz pomieszczenie nr 2.05 (rys 7) ( znajdujące się w projekcie) i korytarz na poziomie poddasza należy wykonać z uwzględnieniem wykończenia podłóg, ścian (malowanie lub płytki – zgodnie z projektem), montażem drzwi wewnętrznych (włącznie z drzwiami pomiędzy pomieszczeniem nr 25 i 17 na poziomie przyziemia) oraz z tzw. „białym montażem” – wszystkie materiały oraz ich kolorystyka każdorazowo musi być akceptowana przez Zamawiającego. 4. Należy uwzględnić uporządkowanie pomieszczeń z istniejących urządzeń (m.in. stare kotły węglowe). 5. W pozostałych pomieszczeniach budynku (z wyjątkiem wskazanych wyżej w pkt. 3) nie należy uwzględniać wykończenia podłóg, malowania ścian, płytek naściennych oraz tzw. „białego montażu”. 6. Prace należy zrealizować w taki sposób, aby Klub Seniora stanowił odrębną całość w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 11 grudnia 2020 r. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Wykonawcy. 7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ. 8. Zamówieniem objęte jest również: a) wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót, b) pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza (3 egzemplarze), c) wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, d) dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, e) zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, f) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferowanej ceny do: a) rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją projektowo kosztorysową, kosztorysami ofertowymi, profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego, b) przeprowadzenia wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia, w tym do opracowania i pokrycia kosztów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, świadectwa energetycznego, projektu ewakuacji, zakupu i montażu sprzętu gaśniczego, badania wody oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, c) zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i p.poż., oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy oraz do ubezpieczenia budowy, d) opracowania przed wprowadzeniem na budowę planu BiOZ. Plan ten będzie stanowić załącznik do protokołu wprowadzenia na budowę, e) zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób trzecich oraz oznaczenia budowy w sposób czytelny, f) wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, g) przedłożenia na uzasadnione żądanie Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru dowodów zakupu materiałów podstawowych i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami oraz przedłożenia na zakupione przez siebie materiały kart gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy materiałów, h) zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, i) zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, j) do zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. k) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót, l) niezwłocznego uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, m) dostarczenia na żądanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonane przez właściwe i niezależne jednostki badawcze).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu - wpłata przelewem na konto Zamawiającego: 46 1020 4564 0000 5102 0060 0619 PKO BP S.A. o/Wieruszów 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3.Sposób przekazania: Przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 4.Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 5.Gwarancja lub poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, realizowane na pierwsze pisemne wezwanie zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 3.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp). 5.Podpisane oświadczenie RODO – załącznik nr 11

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach