Przetargi.pl
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa, gm. Dąbrowa oraz rozbudowę zbiornika wody pitnej w miejscowości Górki, gm. Prószków w formule zaprojektuj i wybuduj.

Związek Gmin PROKADO ogłasza przetarg

 • Adres: 46-060 Prószków, ul. Kościuszki 23
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 77 46 48 943
 • Data zamieszczenia: 2022-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin PROKADO
  ul. Kościuszki 23
  46-060 Prószków, woj. opolskie
  tel. +48 77 46 48 943
  REGON: 53091950800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa, gm. Dąbrowa oraz rozbudowę zbiornika wody pitnej w miejscowości Górki, gm. Prószków w formule zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje 1. Dla modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Dąbrowa: 1.) Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej, 2.) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta - autora dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nad realizacją robót budowlanych wynikających z tej dokumentacji,3.) Wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych.4.) Wykonanie dokumentacji powykonawczej2. Dla rozbudowa zbiornika wody pitnej w m. Górki: 1.) Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej obiektu, 2.) Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o ile jest wymagana, 3.) Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej, 4.) Pozyskanie pozwolenia na budowę, 5.) Wykonanie innych niezbędnych opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 6.) Wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych.7.) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta - autora dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nad realizacją robót budowlanych wynikających z tej dokumentacji,8.) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierała w szczególności zmiany wprowadzone w czasie budowy, inwentaryzację geodezyjną obiektu i połączeń międzyobiektowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w:1. Program funkcjonalno–użytkowy – załącznik nr 7 do SWZ;2. Projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SWZ;3. SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach