Przetargi.pl
Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik

Gmina Miejska Świdnik ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, Stanisława Wyspiańskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 751 76 02 , fax. 81 751 76 08
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Świdnik
  Stanisława Wyspiańskiego 27
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 81 751 76 02, fax. 81 751 76 08
  REGON: 43101935900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych i usług pod nazwą: “Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik”. 2. W ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania modernizacji 8000 mb nawierzchni dróg gminnych. Zamawiający zakłada również wykonanie 300 zjazdów oraz wykonanie poboczy z kruszywa. W ramach robót Zamawiający przewiduje wykonanie następujących warstw konstrukcji: 1) ulic: a) wzmocnienie podłoża- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5Mpa gr. min. 20 cm, b) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 15cm, c) Warstwa z BA AC11 gr. min. 6 cm, 2) zjazdów: a) warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 15cm, 3) poboczy: a) warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 10cm. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Realizacja robót budowlanych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno – użytkowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6-miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać przy pomocy bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn.zm.) 4)Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach