Przetargi.pl
„Remont ul. Leśnej oraz drogi gminnej do zalewu we Frampolu”

Burmistrz Frampola ogłasza przetarg

 • Adres: 23-440 Frampol, Radzięcka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6857509 w. 38 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Frampola
  Radzięcka 8
  23-440 Frampol, woj. lubelskie
  tel. 84 6857509 w. 38, fax. -
  REGON: 53785200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umframpol.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont ul. Leśnej oraz drogi gminnej do zalewu we Frampolu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie ul. Leśnej oraz drogi gminnej do zalewu w miejscowości Frampol. 2.2 Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: Cześć 1 Remont ul. Leśnej we Frampolu. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowości Frampol. Długość odcinka drogi objętego remontem wynosi 353 mb. Pikietaż początku robót km 0+000 zaś końca km 0+353. Celem inwestycji jest remont przedmiotowej drogi gminnej w zakresie nośności nawierzchni, poprawa odwodnienia oraz wykonanie obustronnego pobocza z kamienia. Część 2 Remont drogi gminnej do zalewu we Frampolu Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowości Frampol. Długość odcinka drogi objętego remontem wynosi 275 mb. Pikietaż początku robót km 0+000 zaś końca km 0+275. Celem inwestycji jest remont przedmiotowej drogi gminnej w zakresie nośności nawierzchni, poprawa odwodnienia oraz wykonanie obustronnego pobocza z kamienia. 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 a i Załącznik nr 1 b do SIWZ, w której skład których wchodzą: Część 1 zamówienia - Dokumentacja projektowa – Remont drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Frampol: a) Część opisowa; b) Część rysunkowa; c) Przedmiar robót. Cześć 2 zamówienia - Dokumentacja projektowa – Remont drogi gminnej do zalewu – boczna ul. Leśnej w miejscowości Frampol a) Część opisowa; b) Część rysunkowa; c) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) – o ile ofertę składa pełnomocnik; c) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach