Przetargi.pl
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wola Bystrzycka na działkach o nr ewidencyjnych 875, 6/8, 6/11, 6/14, 7/8.

GMINA WOJCIESZKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 21-411 Wojcieszków, ul. Kościelna 46
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WOJCIESZKÓW
  ul. Kościelna 46
  21-411 Wojcieszków, woj. lubelskie
  REGON: 711582530
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojcieszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wola Bystrzycka na działkach o nr ewidencyjnych 875, 6/8, 6/11, 6/14, 7/8.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji (przebudowie) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Bystrzycka. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych:- działki nr 875, 6/8, 6/11, 6/14, 7/8, obręb 0017 – Wola Bystrzycka;Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:- w zakresie kosztów kwalifikowalnych wykonanie następujących robót:1. Wykonanie podbudowy;- Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm. w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni;- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm;- Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm;2. Wykonanie robót nawierzchniowych;- skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2;- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna);- w zakresie kosztów niekwalifikowalnych, wykonanie następujących robót:- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;- rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym – kształtowanie poboczy ziemnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 5, określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.4) Zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca:a) udokumentuje należyte wykonanie, w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegającej na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji dróg, obejmującej m.in. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonanie ciągów przeznaczonych dla pieszych, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto;b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej osobami:– Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadającą co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w posiadanej specjalności;Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz.U. z 2020, poz. 220).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach