Przetargi.pl
Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich w gminie Międzylesie

Miasto Gmina Międzylesie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-530 Międzylesie, pl. Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 126 327 , fax. 748 126 126
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gmina Międzylesie
  pl. Wolności 1
  57-530 Międzylesie, woj. dolnośląskie
  tel. 748 126 327, fax. 748 126 126
  REGON: 53062000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzylesie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich w gminie Międzylesie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa i wymiana 197 starych opraw sodowych na oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłami LED i ewentualnie wymiana przewodów zasilających oprawy oraz niezbędnego osprzętu (bezpieczników, mocowań, zabezpieczeń) w miejscowościach: Boboszów (40 szt.), Długopole Górne (54 szt.), Domaszków (52 szt.) i Roztoki (51 szt.). Wymieniane oprawy umieszczone są na wysięgnikach i znajdują się na słupach oświetlenia ulicznego należących do Gminy Międzylesie. Uchwyt montażowy powinien umożliwiać zamontowanie oprawy na końcówce o średnicy 48-60 mm. Po stronie wykonawcy pozostają wszelkie uzgodnienia związane z zajęciem pasa drogowego w trakcie wykonywania robót. Oprawy zostaną wymienione metodą prac przy wyłączonym napięciu. W przypadkach zasłonięcia oprawy przez konary i gałęzie, Wykonawca winien własnym staraniem i na własny koszt, dokonać ich podcinki w sposób zapewniający właściwy rozsył strumienia światła. Zamawiający wymaga prawidłowego zagospodarowania odpadów, tzn. transportu z miejsca wytwarzania do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie demontowane oprawy, należy starannie zdemontować i w stanie niepogorszonym, należy przekazać Zamawiającemu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Wolności 15, 57-530 Międzylesie. Wykonawca jest w myśl ustawy o odpadach (Dz.U. nr 39 z 2007 roku, poz. 251 z późniejszymi zmianami) wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków gromadzenia odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytwarzania do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami. Wykonawca oświadcza, że on sam, a także jego podwykonawcy będą wykonywać zadania związane z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, za wymagany nadzór przez przedstawicieli innych instytucji, koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego oraz koszty odszkodowań za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 2. Oprawy oświetleniowe muszą spełniać następujące wymagania: a) Oprawy LED winny zapewnić drogowy rozsył światła. b) Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz. c) Strumień świetlny: 6200 – 7000 lm. d) Moc: nie mniejsza niż 55 – 60 W. e) Skuteczność świetlna oprawy powinna być nie mniejsza niż 110 lm z 1 W, po uwzględnieniu strat w układzie optycznym oraz zasilaniu. f) Korpus oprawy wykonany z aluminium odlewanego ciśnieniowo z malarską powłoką proszkową zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi. Powierzchnia zewnętrzna najlepiej płaska lub z układem zewnętrznych radiatorów samoczyszczących się, odprowadzających swobodnie wodę i brud osadzający się na oprawie. g) Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h. h) Temperatura barwowa światła oprawy powinna być z przedziału 4000 K +/- 5%. i) Współczynnik oddawania barw co najmniej Ra – 70. j) Zastosowana oprawa winna posiadać deklarację zgodności CE. Deklaracja ta musi być akredytowana przez niezależne od producenta jednostki certyfikujące lub laboratoria. Na potwierdzenie należy przedłożyć odpowiednie raporty badań. k) Oprawa przy ustawieniu 00 (poziomym) nie może emitować światła w górną półprzestrzeń – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. l) Układ optyczny oprawy musi spełniać wymagania normy PN-EN 6247:2010. Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych, co powinien potwierdzać odpowiedni certyfikat. m) Oprawa powinna legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP 66 oraz być wyposażona w system regulujący ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz oprawy, który minimalizuje zjawisko kondensacji pary wodnej odporność na działanie czynników atmosferycznych. n) Klosz oprawy powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o odporności na uderzenia IK 08. o) Oprawa wyposażona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytów, reduktorów czy nasadek) pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaż bezpośredni) lub od 0° do -15° (montaż na wysięgniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku. Uchwyt wykonany z tego samego materiału co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak oprawa. p) Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantować stabilny montaż. q) Konstrukcja oprawy winna zapewniać łatwą (z użyciem prostych narzędzi typu np. śrubokręt) wymianę modułów LED i układów zasilających. r) Budowa oprawy zapewniająca możliwość wymiany układu zasilającego oraz optycznego bez konieczności zdejmowania oprawy ze słupa. s) Oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu. t) Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej matrycy LED, każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek. u) Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego obciążenia. v) Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C. w) Wszystkie zaoferowane oprawy LED winny być tego samego producenta. x) Gwarancja na całą oprawę (panel LED, zasilacz, obudowa) – minimum 5 lat, wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela. y) Oprawa zostanie uznana za niesprawną jeżeli podczas jej pracy stwierdzi się uszkodzenie (nie świecenie) ponad 10 % diod LED niezależnie od przyczyny ich uszkodzenia. Niesprawne oprawy podlegają naprawie lub wymianie przez dostawcę w okresie gwarancji w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia niesprawnej oprawy. Wykonawca dokona naprawy lub wymiany uszkodzonych opraw na własny koszt. 3. Informacja dotycząca powierzania zamówienia podwykonawcom Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.2 W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 1.3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców. 1.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 1.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Dokumenty składane wraz z ofertą. 1) Do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące załącznik do SWZ (załącznik nr 2). Informacje zawarte w oświadczeniu będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o których mowa w pkt 1). niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie. Oświadczenie te ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3) Na żądanie Zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w pkt 1). 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 1) dotyczące tych podmiotów (zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1). 5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę. 6) Kartę techniczną dostarczanych opraw oświetleniowych, informującą, że proponowany produkt spełnia wszystkie wymagania opisane w Rozdziale III ust. 2 SIWZ. 7) W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 3. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę po terminie składania ofert: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach