Przetargi.pl
PĄTNÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, Plac Słowiański
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 243 560 , fax. 767 243 406
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Legnickiego
  Plac Słowiański 1
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 767 243 560, fax. 767 243 406
  REGON: 39064720000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PĄTNÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PĄTNÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa drogi powiatowej nr 2217D (Pawlikowice-Dzwonów) odcinek o długości ok. 600m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8 000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 55 1560 0013 2860 6494 4000 0002 4.Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Pzp; 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wykonawca winien dołączyć do oferty dowód wpłaty wadium. Wadium wnoszone w pozostałych formach powinno być wniesione w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i dołączone do oferty. Natomiast oryginał należy złożyć w odrębnym opakowaniu dołączonym do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)formularz ofertowy; 2)kosztorys ofertowy; 3)ewentualne pełnomocnictwo do złożenia oferty i innych koniecznych czynności (oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia); 4)oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (na załączniku nr 4), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: oświadczenie to Wykonawca jest zobowiązany złożyć na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp (w oryginale) najpóźniej w terminie do 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w rozdziale XIII dział 13.4 pkt 4, lub w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej – wcześniej wraz z ofertą; 5)dowód przelewu wadium - odpowiedni dokument bankowy, wadium wnoszone formach niepieniężnych powinno być wniesione w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i dołączone do oferty, natomiast oryginał należy złożyć w odrębnym opakowaniu dołączonym do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach