Przetargi.pl
Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Budowlanej, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Metalowców, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Ludwika Błażka oraz Ronda Solidarności w Inowrocławiu

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88100 Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 555 250 , fax. 523 555 233
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  ul. F. D. Roosevelta 36
  88100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 555 250, fax. 523 555 233
  REGON: 59636900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Budowlanej, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Metalowców, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Ludwika Błażka oraz Ronda Solidarności w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacja oświetlenia drogowego ul. Budowlanej, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Metalowców, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Ludwika Błażka oraz Ronda Solidarności w Inowrocławiu, polegającej na wymianie opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne w technologii LED, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych załączonymi do SIWZ. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) zakup i montaż opraw oświetleniowych w technologii LED, w tym: a) 190 opraw o mocy 39 W (dopuszcza się różnicę +/-10%), strumień świetlny min. 5220 lm (dopuszcza się różnicę +/- 100 lm), ul. Budowlana – 24 szt., ul. Janusza Kusocińskiego – 23 szt., ul. Metalowców – 24 szt., ul. rtm. Witolda Pileckiego – 41 szt., ul. Szarych Szeregów – 36 szt., ul. Ludwika Błażka – 42 szt.; 2) 4 opraw o mocy 58 W (dopuszcza się różnicę +/-10%), strumień świetlny oprawy min. 7740 lm (dopuszcza się różnicę +/- 100 lm) – Rondo Solidarności; 3) wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewodów zasilających oprawy oraz bezpiecznikowych gniazd napowietrznych; 4) wymiana zabezpieczeń w gniazdach bezpiecznikowych i wnękach słupowych; 5) przeprowadzenie wymaganych prób i badań elektrycznych. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach