Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3655352, 3655521, 3655296 , fax. 523 655 752
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  ul. Ujejskiego 75
  85168 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3655352, 3655521, 3655296, fax. 523 655 752
  REGON: 34051714500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.umk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1 - Montaż osłon ochronnych słupów i ścian w poczekalni budynku Przychodni. Zadanie 2 - Remont posadzki zewnętrznej płyty komunikacji pieszej budynku Przychodni. Zadanie 3 - Remont schodów. Zadanie 4 - Przebicie otworu w ścianie wewnętrznej i osadzenie witryny aluminiowej na Oddziale Neurologii Budynku 7B. Zadanie 5 - Wymiana okien Oddziału Neurochirurgii. Zadanie 6 - Remont posadzki brudownika Bloku Operacyjnego. Zadanie 7 - Ułożenie posadzek z wykładzin winylowych. Zadanie 8 - Montaż kratek otworów wentylacyjnych stropodachów. Zadanie 9 - Remont korytarza łącznika Oddziału Reumatologii. Zadanie 10 - Wymiana drzwi Budynku Pawilonu nr 7. Zadanie 11 - Przebicia otworów i osadzenie okien w ścianie zewnętrznej Niskiego Parteru Budynku 7A i 7B. Wykonanie studzienek doświetlających. Zadanie 12 - Remont schodów zejścia do patio. Montaż daszka nad wejściem. Zadanie 13 - Remont holu Niskiego Parteru Budynku 7A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia wymagań dla tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 2. wypełniony i podpisany formularz oferty załącznik nr 2 do SIWZ. 3. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5( informacja z publicznego otwarcia ofert – protokół z otwarcia ofert ), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach