Przetargi.pl
„Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży, w ramach poddziałania 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Urząd Gminy Pcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-432 Pcim, 563
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012/2748050
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Pcim
  563 563
  32-432 Pcim, woj. małopolskie
  tel. 012/2748050
  REGON: 54323200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/ugpcim

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży, w ramach poddziałania 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem opracowania jest „Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży, w ramach poddziałania 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania w miejscowości Stróża na działce nr 8297/1 przy Szkole Podstawowej nr 3, na istniejącym asfaltowym boisku sportowym planuje się wykonać boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 11,30x23m. W ramach operacji przewiduje się również montaż piłkochwytów wraz z bramą i dwiema furtkami, montaż dwóch bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki , dwóch koszy do koszykówki oraz wykonanie utwardzonego ciągu komunikacyjnego wokół boiska. Remont boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne sportowe o polu gry o wymiarach: 10x21m. (11,30x23,00m. ze strefą wybiegu). Boisko zlokalizowane będzie w Stróży, Gm. Pcim, na działce nr 8297/1 przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej. Przedmiotowe boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane będzie w miejscu istniejącego boiska asfaltowego. Boisko będzie wykonane na podbudowie nieprzepuszczalnej dla wody. Istniejąca górna warstwa asfaltu zostanie z frezowana celem uzyskania odpowiedniej tekstury (przyczepności) pod projektowaną wylewkę betonową. Projektowane wielofunkcyjne boisko sportowe ma być dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Boisko będzie mieścić dwie podstawowe funkcje- użytkowane będzie jako boisko do piłki ręcznej oraz boisko do koszykówki. Boisko będzie ogrodzone ze wszystkich stron ogrodzeniem z piłkochwytów o wys.3m (od strony północnej, południowej, wschodniej oraz zachodniej). Ogrodzenie z piłkochwytów będzie wyposażone w dwie furtki (od strony wschodniej oraz zachodniej) oraz bramę stanowiącą wjazd techniczny(od strony wschodniej). Rzędną posadowienia boiska przyjęto na poziomie - Pp.+-0,00= +309,00 mnpm. (południowo-wschodni narożnik boiska). Projektuje się spadki nawierzchni boiska 0,5% od południowo-wschodniego narożnika boiska w kierunku północno-zachodnim. Rzędna terenu w narożnikach boiska podano na rysunkach. Grubość warstwę podbudowy z betonu należy dobrać tak, aby uzyskać projektowane spadki z zachowaniem minimalnej grubości 10cm. Wylewkę betonową ze zbrojeniem rozproszonym należy dylatować w polach- jak zaznaczono na rysunku. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. Pożądane jest aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) dokumentacją projektową, b) przedmiarem robót, c) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: a) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót uporządkować teren ; b) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz. Zadanie rozliczane będzie sposobem kosztorysowym. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót z wyszczególnieniem wszystkich pozycji przedmiaru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy, Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach