Przetargi.pl
Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla ogłasza przetarg

 • Adres: 31-121 Kraków, ul. Skarbowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 876 330 , fax. 126 876 331
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
  ul. Skarbowa 4
  31-121 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 876 330, fax. 126 876 331
  REGON: 35156417900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dietl.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15111100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający żąda dokumentu (np. decyzja, wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności, opinia sanitarna) wydanego przez organ urzędowej kontroli żywności (zgodnie z właściwością określoną w art. 73 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia), dotyczącego spełnienia odpowiednich wymagań prawa żywnościowego dla danego zakresu działalności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SIWZ; - wypełniony formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ; - Zamawiający prosi Wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia o załączenie dodatkowo do oferty formularza cenowego wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej (w przypadku składania oferty papierowej np. na płycie CD). Przedłożony w ten sposób formularz nie stanowi części oferty. Załączone w powyższy sposób informacje służyć będą jedynie do usprawnienia procesu sprawdzania poprawności ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną