Przetargi.pl
Modernizacja obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - dostosowanie obiektów do wymagań ppoż. zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robot oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych pod nazwą Przebudowa istniejącego obiektu szpitala z dostosowaniem do przepisów ochrony p. pożarowej zgodnie z ekspertyzą techniczną

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6315460 , fax. 014 6315460, 6212581
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
  ul. Lwowska 178a 178a
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581
  REGON: 85005274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - dostosowanie obiektów do wymagań ppoż. zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robot oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych pod nazwą Przebudowa istniejącego obiektu szpitala z dostosowaniem do przepisów ochrony p. pożarowej zgodnie z ekspertyzą techniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - dostosowanie obiektów do wymagań ppoż. zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robot oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych pod nazwą Przebudowa istniejącego obiektu szpitala z dostosowaniem do przepisów ochrony p. pożarowej zgodnie z ekspertyzą techniczną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach