Przetargi.pl
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012

Gmina Maków Podhalański ogłasza przetarg

 • Adres: 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8771508 w. 35 , fax. 033 8771522
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Maków Podhalański
  ul. Szpitalna 3 3
  34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie
  tel. 033 8771508 w. 35, fax. 033 8771522
  REGON: 55215849630000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.um.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko -Orlik 2012 , obejmujący budowę boiska do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, oraz budowę zaplecza socjalnego. Zakres robót obejmuje : 1) przygotowanie terenu robót, roboty ziemne z wywozem gruzu i ziemi, 2) wykonanie podbudowy z drenażem odwadniającym boisko, 3) przebudowę sieci infrastruktury podziemnej dla wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego, 4) ułożenie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej o pow. 1860,0 m2./30x62m/. 5) ułozenie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o pow.613.11 m2. /19.10 mx 32,10/. 6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm.o pow. 79,78 m2. 7) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. pow. 793, 48 m2. 8) dostawa i montaż wyposazenia boisk zgodnie z przedmiarem. 9) budowa zaplecza w technologii tradycyjnej, 10) wykonanie odwodnienia boisk, 11) wykonanie oświetlenia, 12) wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych. Szczegółowy zakres robót opisany jest w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.makow-podhalanski.um.pl.Urząd
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach