Przetargi.pl
Modernizacja nawierzchni ul. E. Orzeszkowej od ul. H. Sienkiewicza do ul. C. Godebskiego wraz z odwodnieniem w Piastowie

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza przetarg

 • Adres: 05-820 Piastów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 723 01 05 , fax. 22 723 01 05
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Piastowa
  ul. 11 Listopada 2
  05-820 Piastów, woj. mazowieckie
  tel. 22 723 01 05, fax. 22 723 01 05
  REGON: 52703200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piastow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja nawierzchni ul. E. Orzeszkowej od ul. H. Sienkiewicza do ul. C. Godebskiego wraz z odwodnieniem w Piastowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Modernizacji nawierzchni ul. E. Orzeszkowej od ul. H. Sienkiewicza do ul. C. Godebskiego wraz z odwodnieniem w Piastowie. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: • Dokumentacji projektowej; • projekcie umowy; • przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. W/w dokumentacja techniczna tj. dokumentacja projektowo – kosztorysowa, STWiORB stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Roboty należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją tj. opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót, obowiązującymi polskim normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 t.j.) – osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz osoby wykonujące czynności operatorów sprzętu budowlanego. a) Zamawiający wymaga, by ww. czynności o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. b) Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osób do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia. c) Wykonawca na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez tę osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia; d) Obowiązki Wykonawcy w zakresie o którym mowa wyżej określa projektu umowy. e) W sytuacji, gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, innej osoby; f) Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, w związku z realizacją zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kreślonej w Projekcie umowy. g) Składając ofertę Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia w ramach danej części, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić na etapie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego. h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymogów dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w miejscu wykonywania świadczenia objętego nin. postępowaniem. i) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone są w Projekcie umowy stanowiacym załącznik do niniejszej SIWZ . Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie w zakresie opisanym w dokumentacji wykonawczej. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (dokumentację projektową, przedmiary robót, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumenty opisujące wykonanie robót) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy przyjąć jako wiążący najszerszy zakres któregokolwiek dokumentu. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określonemu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno – użytkowych. Przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentach przetargowych. Dopuszcza się równoważne urzadzenia, materiały pod warunkiem, że: zagwarantują one realizacje zamówienia zgodnie z załozeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji przetargowei oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zamierzający zastosować rozwiązania równoważne, będzie zobowiazany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzajace równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru dokona oceny równoważności. Zamontowanie wyposażenia czy urządzenia lub zabudowanie materiałów, które nie spełniają ww. wymagań, skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy, ze skutkami z tego wynikającymi. UWAGA!!! Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 13.3 lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr konta Urzędu Miejskiego w Piastowie: Bank Pekao S.A. Oddział w Pruszkowie Nr rachunku: 92 1240 5497 1111 0010 7489 5048. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 13.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) Wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację nawierzchni ul. E. Orzeszkowej od ul. H. Sienkiewicza do ul. C. Godebskiego wraz z odwodnieniem w Piastowie. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 13.3 SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.2.2: ppkt 1 – 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert; nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wymagane dokumenty żądane są zgodnie z uprawnieniem wynikającym z treści rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993). Oferta oraz oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia muszą być sporządzone w formie pisemną pod rygorem nieważności (art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1986). Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następują przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierową, własnoręcznym podpisem (§2 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2018 poz. 1993). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 16.1 Zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie następujące dokumenty oraz oświadczenia: formularz ofertowy (według załączonego druku, załącznik nr 1 do SIWZ); oświadczenie określone w pkt. 11.1 niniejszej SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 – 23 oraz art. 24. ust. 5 pkt. 1i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy, załącznik własny Wykonawcy), pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy, załącznik własny Wykonawcy), pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy, załącznik własny Wykonawcy), Pełnomocnictwa, powinny być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; dowód wniesienia wadium, jeżeli jest wniesione w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach