Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 170405W na odcinku Wyborów- Nowy Grabów.

Gmina Grabów nad Pilicą ogłasza przetarg

 • Adres: 26-902 Grabów nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 662 70 14 , fax. 48 662 60 52
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grabów nad Pilicą
  ul. Kazimierza Pułaskiego 51
  26-902 Grabów nad Pilicą, woj. mazowieckie
  tel. 48 662 70 14, fax. 48 662 60 52
  REGON: 67022370600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.grabow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 170405W na odcinku Wyborów- Nowy Grabów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: a) roboty ziemne - nie występują. b) wykonanie warstwy profilującej z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie ( jezdnia), c) wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 4,00m i długości 970,00mb. d) obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie szerokości 0,75m. e) odmulenie rowów f) wykonanie zjazdów o nawierzchni z KŁSM wraz z przepustami o średnicy 40cm w ilości 30szt. Szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia będącym integralną częścią SIWZ, są : szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z załączonymi przedmiarami robót. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia w tym również SSTWiOR, przedmiarach robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 zł 9.2 Wadium musi obejmować okres związania z ofertą. 9.3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.4 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) W pieniądzu – wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) W gwarancjach bankowych 4) W gwarancjach ubezpieczeniowych 5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy płacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą, który jest organem wykonawczym Zamawiającego Nr 30 9125 1015 0007 6454 2000 0150 z dopiskiem: „Wadium- Przebudowa drogi gminnej nr 170405W na odcinku Wyborów- Nowy Grabów. Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do składanej oferty. 9.5 Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas, jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na wskazanym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert . 9.6 W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał dokumentu należy złożyć w dodatkowej kopercie do oferty Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty/ lub złożyć w kancelarii Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul.Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą 9.7 Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9.8 Oferta, niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form, zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 9.9 Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach