Przetargi.pl
”Remont łazienek w części budynku Domu Studenckiego ADARA SGGW w Warszawie”

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 931 480, , fax. 225 931 481
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 931 480, , fax. 225 931 481
  REGON: 17840000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ”Remont łazienek w części budynku Domu Studenckiego ADARA SGGW w Warszawie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ”Remont łazienek w części budynku Domu Studenckiego ADARA SGGW w Warszawie” 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę: - roboty demontażowe, rozbiórkowe, budowlano - montażowe, w tym min.: prace tynkarskie, prace malarskie, prace związane z montażem stolarki i ślusarki, prace związane z wykonaniem posadzek, montażem okładzin ściennych i podłogowych; - roboty elektryczne, w tym między innymi: demontaże osprzętu elektrycznego oraz opraw, układanie przewodów, naprawy tynków, montaż puszek instalacyjnych, montaż nowego osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych, pomiary elektryczne - roboty sanitarne w tym między innymi: wymiana podejść kanalizacyjnych, wpustów podłogowych, anemostatów, pionów centralnego ogrzewania oraz wymiana armatury sanitarnej (miski ustępowe, brodziki, umywalki, baterii umywalkowych i natryskowych, zaworów grzejnikowych oraz odcinających), próby szczelności; 4. Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonywania robót wymienionych w pkt. 3 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: kopii umów o pracę poświadczonych za zgodność z oryginałem, oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę oraz innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. - zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt. 3 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; - zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt. 3 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę. 5. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia którą powierzy im do wykonania oraz ich firm, jeżeli są mu znane na dzień złożenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 8 500,00 (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach