Przetargi.pl
Modernizacja nawierzchni ul. Brzozowa w Sierakowie

Gmina Sieraków ogłasza przetarg

 • Adres: 64-410 Sieraków, ul. 8 Stycznia 38
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2953011 , fax. 061 2955898
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sieraków
  ul. 8 Stycznia 38 38
  64-410 Sieraków, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2953011, fax. 061 2955898
  REGON: 63125892200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja nawierzchni ul. Brzozowa w Sierakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1. Utwardzenie nawierzchni ulicy Brzozowej kostką betonową na odcinku 200 mb: a) droga i wjazdy na posesje z kostki betonowej gr. 8cm szarej, powierzchnia 1725 m2; b) chodniki z kostki betonowej gr. 8cm czerwonej, powierzchnia 425 m2; c) ustawienie krawężników betonowych 12x25 na ławie betonowej z oporem, długość 600 mb; d) ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki na ławie betonowej długość 400 mb; e) wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 1 kpl. (8 słupków, 20 znaków); W zakresie robót należy uwzględnić: - wykonanie robót przygotowawczych, roboty pomiarowe, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - wykonanie warstwy odcinającej, - wykonanie podbudowy, - wykonanie regulacji urządzeń istniejących, Uwaga: w latach poprzednich wykonano już część chodnika na odcinku 200 mb (400 m2) i zakres ten nie jest objęty tym zamówieniem. 2. Wykonanie odwodnienia ulicy Brzozowej: a) wykonanie kanału z rur PCV kl. S, śr. 315 mm, l = 184,5 m, b) wykonanie przykanalików z rur PCV kl. S, śr. 200 mm, l = 60,8 m, c) dostawa i montaż wpustów deszczowych śr. 500; 10 kpl, d) dostawa i montaż studni betonowych śr. 1000 mm; 6 kpl., W zakresie robót należy uwzględnić: - wykonanie robót przygotowawczych, roboty pomiarowe, - wykonanie i zasypanie wykopów wraz z wymianą gruntu, - wykonanie obudowy wykopów, - wykonanie odwodnienia wykopów, - zabezpieczenie urządzeń obcych w wykopie, Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy. Szczegółowy zakres robót określa: dokumentacja projektowa, przedmiar pomocniczy robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takim przypadku wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sierakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach