Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczych na budowę sieci gazowych.

Urząd Gminy w Gnieźnie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Al. Reymonta 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4245750 , fax. 061 4245751
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Gnieźnie
  Al. Reymonta 2 2
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4245750, fax. 061 4245751
  REGON: 00053579300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczych na budowę sieci gazowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę sieci gazowej we wsiach : Zadanie nr 1 - Krzyszczewo, Modliszewko, Modliszewo, Napoleonowi, Obórka, Pyszczynek i Zdziechowa (w części niezgazyfikowanej) na terenie Gminy Gniezno Zadanie nr 2 - Lubochnia, Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany oraz w części niezgazyfikowanej Wola Skorzęcka, Szczytniki Duchowne i Jankowo Dolne, na terenie Gminy Gniezno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742322202
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach